News

29.06.2021,

Политиките за климата са политики за хората

Дните на климата и енергията в Габрово дадоха ясен сигнал за растящите амбиции на местните власти, но и за нуждата от подкрепа и развитие на капацитет

Подписването на Споразумението на кметовете до 2030 г. от Община Габрово и поемането на твърд ангажимент за надхвърляне на националните цели за намаляване на въглеродните емисии бе отправната точка, която събра над 140 души на живо и онлайн за Дните на климата и енергията в града. Събитието, организирано съвместно с ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия иато част от програмата на Габрово като носител на наградата Европейски зелен лист за 2021 г., обедини представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Комитета на регионите, представители от МРРБ, АУЕР, НСОРБ, енергийни агенции, мрежи на местните власти, енергийни консултанти, финансиращи институции и редица чуждестранни лектори обсъждане на възможностите и предизвикателствата за реализиране на Зелената сделка и Вълната за саниране и ролята на местните власти в този процес.

Кметът на Габрово Таня Христова откри конференцията с призив към осмисляне на  дългосрочните измерения на местните политики за климата и енергията, които пряко засягат идните поколения. Тя акцентира и върху ключовата роля на местните и регионалните власти в целия цикъл на планиране и изпълнение на политиките и програмите, свързани с енергийната ефективност, чиято крайна цел е да достигнат до хората.

Обединени около тази теза бяха и последвалите изказвания и презентации от първия ден на събитието, който даде своеобразна платформа за силни послания, свързани с инвестициите в знания, иновации и гражданско участие като ключови за успеха на политиките. Представители на местните власти от Финландия и Грузия представиха вдъхновяващи примери от градовете си, където публично-частните партньорства дават действителни и трайни резултати. До каква степен общините получават достатъчна подкрепа в осъществяването на целите си, бе въпрос, коментиран и с представители на ръководствата на водещите европейски инициативи на Споразумението на кметовете, Европейската енергийна награда и EUROCITIES, които подчертаха добрата комуникация и повишаването на осведомеността като ключови фактори за успешните действия на местно равнище.

Централната роля на общините и регионите бе обсъдена и в контекста на Плана за възстановяване и устойчивост с представители от МРРБ и НСОРБ, които също изразиха категорична позиция за необходимостта от добри комуникационни стратегии за успешното управление на предвидените ресурси и осъществяване на заложените цели, като отговорите на въпросите, свързани с изцяло грантовото финансиране, предвидените инструменти и мониторинг на проектите останаха за последващите дискусии. Денят завърши с официалното подписване на политическата декларация на Споразумението на кметовете – решителна заявка за продължаване на амбициозните климатични политики на Габрово. 

Съфинансиране на програмите за енергийна ефективност от собствениците – непреодолима пречка или възможност за развитие? 

Кулминацията на втория ден на конференцията, посветен на сградното обновяване и инструментите в подкрепа на местните власти, дойде с дългоочакваното изявление по ключови аспекти от Плана за възстановяване и устойчивост от кабинета на заместник-министър председателя по управление на европейските средства. На основния въпрос - как ще продължи програмата за обновяване на жилищни сгради, съветникът на заместник-министъра потвърди предвижданото разширяване на обхвата на сгради, като важната новина са заложените минимум 20% съфинансиране от бенефициентите на проектите, с предвидени механизми за компенсация за уязвимите потребители. И макар това да е стъпка, която бе очаквана и логична от професионална гледна точка, то тя неминуемо неминуемо предполага разработването на нови и актуализацията на налични инструменти за финансиране, силен контрол върху качеството, мониторинг на резултатите, обучения за професионалисти по цялата верига и  убедителна комуникация с гражданите – елементи, за които все още нямаме достатъчно информация.

Оптималното използване на публичните ресурси в проектите за енергийна ефективност и актуалните механизми за подкрепа на местните власти бяха водещи теми и в последвалите презентации от АУЕР, Европейския институт за сградни характеристики (BPIE), Фонд на фондовете, като се обсъдиха и възможностите за развитието на енергийни кооперативи у нас. Редица професионални представяния демонстрираха работещи механизми за ефективно управление на енергията на различни равнища, като на преден план бе изведена връзката между гарантирането на резултатите и достъпа до финансиране, еднакво важна за реализацията на проекти както в жилищния, така и в публичния сектор.

Конференцията завърши с дискусия за нулевоенергийни градове, модерирана от Юлиан Попов, с участието на кмета на Община Габрово Таня Христова, Жечо Станков, Пламен Панчев, Йордан Николов и Здравко Генчев. Отново бе изтъкната необходимостта от директна техническа и комуникационна подкрепа за улесняване на общинските проекти и на работата с граждани и инвеститори, следвайки системен подход към целенасочени инициативи, а не спорадични проекти. В тази връзка основните послания бяха насочени към по-ефективно управление на знанията и уменията сред експертите в целия инвестиционен процес на сградното обновяване, и към информираност на гражданите. В заключителното си послание, Таня Христова още веднъж призова към активна работа за възползване от съществуващите възможности, което да доведе към една положителна зелена трансформация и човешка политика.

Всички презентации от провелата се конференция може да намерите ТУК.