News

Кампания 'Общинските енергийни програми – инструмент за управление на енергийната ефективност'

09.06.2006,
В съответствие с чл. 10 от Закона за енергийната ефективност всички общини в България трябва да разработят Общински програми за енергийна ефективност. Такива програми в общините членки на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия се разработват и изпълняват от 2000 г. Опитът през изминалите години показва, че само по себе си разработването на една програма не е достатъчно условие общината да постигне икономии на енергия и средства. Всяка програма трябва стриктно да се изпълнява, да се следи и анализира поетапното й изпълнение и при необходимост да се актуализират поставените задачи.

Обзорът на опита в общинското енергийно планиране в западноевропейските страни и в България показа някои съществени различия в отделните стъпки на процеса. За европейските програми е характерно определянето на конкретна количествена цел, например процентно намаление на консумацията на енергия или въглеродните емисии, докато в разработените у нас програми този количествен ангажимент липсва. Друга съществена разлика е, че европейските програми предвиждат задължителен контрол на изпълнението и мониторинг на резултатите.

Досегашната българска практика показва, че много често програмите се изпълняват хаотично, без да се следят и анализират постигнатите резултати.  За да се избегне това и общините да се подпомогнат в усилията им да постигнат реални ползи от разработването и осъществяването на Общинските програми за енергийна ефективност, ЕнЕфект в качеството си на секретариат на ЕкоЕнергия инициира масирана кампания, чиито основни цели са:

- да информира общините за реалните ползи от енергийното планиране;
- да разясни на общините необходимостта от надеждна информационна база данни;
- да насърчи общините да заложат в програмите си конкретни количествени цели;
- да стимулира изпълнението, мониторинга на резултатите и актуализацията на програмите на определен период от време.

Средства за постигане на целите на кампанията:

- поредица от презентации, които разясняват същността на кампанията и ползите от планирането;
- подготовка и разпроостранение на информационна брошура за кампанията; подготовка на секция, посветена на кампанията, в интернет-страницата на ЕкоЕнергия и в Информационната борса;
- публикации в електронния и печатния бюлетин на ЕкоЕнергия.

Същност на кампанията

Чрез кампанията ще бъдат представени реалните ползи от разработването и осъществяването на програмите и общините ще се убедят в необходимостта редовно да следят резултатите от изпълнението им. Това ще бъде по-лесно, ако още в процеса на разработване общините си поставят конкретни количествени цели в програмите, например процентно намаление на консумираната енергия, брой сгради, в които ще се реализират мерки за енергийна ефективност и др.
Присъединяването към кампанията има доброволен характер и няма да се заплаща, а общината ще получи възможност да покаже на обществеността своята ангажираност към процеса на енергоспестяване.

Община, която се присъедини към кампанията, поема някои от следните ангажименти:

- определено количествено задължение по своята програма;
- ангажимент редовно да предоставя публична информация за дейностите по изпълнението на програмата и за резултатите от нея. Информацията ще се представя в ЕнЕфект, който ще я разпространява чрез своите бюлетини и интернет-страници;
- да събере, да обработи и редовно да поддържа информация за енергийното потребление в общински обекти;
- да създаде звено в общинската администрация или екип от общински специалисти, които да отговарят за разработването, изпълнението, мониторинга и актуализацията на общинските програми за енергийна ефективност.
В резултат от присъединяването към кампанията общината получава:
- грамота за участник с логото на кампанията и поетите ангажименти от общината, която ще се поставя на публично място в сградата на общинската администрация;
- стикери с логото на кампанията, предназначени за обектите, в които се изпълняват мерки в рамките на кампанията;
- възможност да представи своя опит на организирани мероприятия на ЕкоЕнергия;
- възможност за участие в ежегодния конкурс с награди.

Всяка година ЕнЕфект, като секретариат на мрежата, ще обявява Конкурс за победители в кампанията, в който могат да участват всички общини, присъединили се към нея.