News

Публично-частно партньорство за ефективно използване на енергийните ресурси

09.07.2003,
Нарастващите нужди на общините и динамичното развитие на пазара на енергийни услуги изискват сътрудничеството между общините и частния бизнес значително да се разшири и да намери нови резултатни форми. Важна задача на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и на ЕнЕфект е да съдействат за установяването на различни форми на публично-частни партньорства за активизиране на пазара на енергийни услуги и за навлизането на частни капитали при обновяване на общинската инфраструктура.

За осъществяване на тази стратегическа задача ЕнЕфект по традиция поддържа тесни връзки с представителите на местния и чуждестранния бизнес в България и се стреми да прехвърля мост между тях и българските общини. С цел да се обсъдят различните начини и форми на делово партньорство на 15 ноември 2002 г. се проведе работна закуска на тема “Взаимоизгодни възможности за сътрудничество между българските общини и частния сектор в областта на обновяването на общинската инфраструктура за по-ефективно използване на енергийните и водните ресурси”. На нея бяха представени организации и фирми, които активно работят в областта на енергийната ефективност (по азбучен ред): Атис Телеконтрол ООД, Далкия, Данфосс ЕООД, Екотоп Бизнесгрупа, Линтек ООД, Оркикем ООД, Телетек ООД, Фибран България АД, Чайм ООД. ЕкоЕнергия се представляваше от ЕнЕфект, в качеството му на Секретариат на мрежата.

В проведения свободен разговор участниците обмениха мнения относно състоянието на политиката и практиката в областта на ефективното използване на енергийните ресурси в България, и в частност в българските общини. Те подготвиха меморандум от срещата, в който се казва, че страната се нуждае от цялостна стратегия с конкретен план за действие за повишаване на енергийната ефективност, на основата на които да се разработят конкретни програми за насърчаване на енергийната ефективност във всички стопански сфери и на всички равнища на управление. Подчертана бе необходимостта от промени и доразвиване на законовата и подзаконовата нормативна уредба, където общините и бизнесът да намерят своето място като основни субекти на енергийната политика и практика. Участниците в срещата изразиха готовност да съдействат според възможностите и специализацията си за осъществяването на конкретни действия за преодоляване на съществуващите пречки пред енергийната ефективност. Те се обединиха около разбирането, че е целесъобразно със съвместни усилия да допринесат за провеждането на обществена кампания за енергийна ефективност с подчертана насоченост към бизнеса, както и за осъществяването на проучвания по обществено значими проблеми.

Представители на фирми, работещи в областта на енергийната ефективност, изразиха желание да представят своята дейност в изданията на ЕнЕфект. Накрая всички присъстващи заявиха готовността си периодично да осъществяват подобни срещи, като разширяват кръга на участниците, както сред фирмите, така и с представители на централните и местните власти.