News

30.07.2022,

Управление на енергията в предприятия

По-голяма част от предприятията за производство и услуги в България се характеризират с висока енергийна интензивност в сравнение с тези в ЕС. Практиката показва, че ръководствата им не търсят причините за високите си енергийни разходи в количеството консумирана енергия, а ги отдават на цените на енергоносителите. Трябва обаче да се има предвид, че при растящи цени на енергоносителите енергийната ефективност има потенциал значително да намали индивидуалните разходи за потребление на енергия и създава условия за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните предприятия.

Максималното оползотворяване на потенциала за енергийната ефективност на дадено предприятие не винаги е по силите на претрупания с текущи задачи персонал. Световната практика препоръчва използването на специализирана консултантска помощ за изготвяне на обследване на енергийната ефективност. Обследването представлява комплексен независим преглед на всички системи за доставка, производство, преобразуване и консумация на енергийни ресурси, както и свързаността им с материалните потоци в конкретното производство.

Резултатите от обследването се оформят в доклад (енергиен одит), който предоставя по-ясна картина за енергийното потребление и възможностите за икономии чрез:

  • съставяне на енергийни баланси, определящи използването на енергия по производствени подразделения и основни консуматори;
  • анализ на енергийните разходи във функция на произведената продукция;
  • определяне на възможностите за икономии на енергия и оценка на технико-икономическите резултати от реализацията на предложените мерки.

Предложените мерки за икономия на енергия могат да са както от технически (модернизация на технологичното оборудване, оптимизация на системите за микроклимат, използването на възобновяеми източници), така и от организационен характер.

image.png 80.34 KB

Изготвянето на енергиен одит показва моментното състояние на предприятието като потребител на енергия и очертава възможности за подобряване на енергийната ефективност за следващите 2-3 години.

За получаване на добри резултати от енергийното обследване, освен наличието на квалифицирани специалисти от страна на одитора, е необходимо и активно участие на специалисти на одитираното предприятие/промишлена система. За точността на направените анализи и получени резултати от особено голямо значение е наличието на обективна информация за количествата произведена продукция и консумираната за това енергия по производствени подразделения и основни консуматори. В повечето случаи това не е напълно възможно, тъй като единствените източници на информация са приборите за търговско мерене на доставяните енергоносители.

Една от най-важните мерки, която всяко едно предприятие трябва да предприеме, е да постави началото на изграждане на система за енергиен мениджмънт.

 Енергийният мениджмънт е автоматизирана система, състояща се от:

  • програмно-технически средства за енергиен и продуктов мониторинг;
  • екип от квалифицирани специалисти за анализ и планиране на енергопотреблението.

Подсистемата за мониторинг се състои от интелигентни уреди за отчитане на енергопотреблението, сензори и устройства за проследяване на консумацията на енергия и факторите, които ѝ влияят. Тези устройства предават данни по жични или безжични мрежи към централен сървър. Софтуерът предоставя на потребителите възможност за анализ и документиране на получената информация. Тези системи са от отворен тип и се развиват във времето.

 

image.png 267.87 KB 

image.png 143.32 KB

image.png 110.39 KB

image.png 99.35 KB

Енергийният мониторинг трябва да бъде подкрепен от подходящо оползотворяване на анализираните данни. Хардуерът и софтуерът са само средства, но намаляване на консумацията на енергия е невъзможно без активното участие на служителите в предприятието. Добри резултати могат да се получат с въвеждане на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие със стандарта БДС ЕN 50001:2018. Не трябва да се подценява и регулярна специализирана консултантска помощ.

Разумното използване на енергийния мениджмънт позволява на предприятията постоянно да оптимизират енергийните си разходи и да подобряват енергийните си характеристики за продължителен период от време чрез въвеждане на ефективни организационни и технологични изменения.

При кандидатстване за много от процедурите за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като например Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ се изисква представяне на енергиен одит, а напоследък се дава приоритет и на въвеждане на Системи за управление на енергията, както и изграждане на системи за мониторинг на енергопотреблението.