News

15.10.2022,

Учебно посещение в Ческе Будейовице

През последните 2 дни се проведе и третото учебно посещение в Ческе Будейовице, посветено на потенциала на енергийните общности и ролята на местните и регионални власти в енергийния преход. 

Там бяхме в компанията на представители на местните власти и експерти от пилотните общини в проекта #CONGREGATE от България, Чехия и Гърция, с които имахме възможността да обсъдим добри практики в създаването на енергийни общности в Прага, както и при проекти за съвместно производство и потребление на енергия от възобновяеми източници. Вчера успяхме да посетим и инсталация за производство на енергия от биогаз.