News

Правителството одобри Втория национален план за действие по енергийна ефективност 2011–2013

05.10.2011,
Министерският съвет одобри Втория национален план задействие по енергийна ефективност 2011–2013 г. Документът е разработен в съответствие с Директива 2006/32/ЕО  на Европейския парламент и на Съвета на Европа от април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяването на енергийни услуги.
Директивата има за цел да стимулира рентабилното повишаване на ефективността при крайното потребление на енергия и да създава условия за развитието и насърчаването на пазара на енергийни услуги.
 
В съответствие с изискванията на Директивата за подобряване на енергийната ефективност в България се предвижда през периода от 2008 г. до 2016 г. националното индикативно ниво на енергийните спестявания да достигне 9% спрямо осредненото крайно потребление на енергия за периода 2001- 2005 г.
 
Планът формулира междинна индикативна цел за спестяване на горива и енергии към 2013 г. в размер на 6% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001–2005 г. Тази цел възлиза на 4 860 GWh (418 ktoe) годишни спестявания на горива и енергия.
 
Целта на плана е да се повиши ефективността при крайното потребление на енергия, което ще намали зависимостта от внос на енергоносители, ще доведе до намаляване на емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове, а така също ще стимулира иновациите и конкурентоспособността на българската икономика.
Източник: http://www.government.bg