News

Обучение по европейската кампания ДИСПЛЕЙ

02.10.2006,
В периода 19-22 септември в Бесансон, Франция, се проведе обучение свързано с европейската кампания Дисплей за оценка на енергийните характеристики на общинските сгради и издаването на плакати информиращи за състоянието им, в която участват и 29 български общини, членки на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Участваха 11 представители от шест страни – Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Франция и България.

Основната цел на обучението бе да се запознаят в детайли  представителите на новите страни членки на ЕС с целите на кампания, за да могат те да станат водещи в разширяването й в техните страни. Отделните сесии бяха посветени на важни теми свързани с транспонирането на европейската Директива за енергийните характеристики на сградите във всяка страна членка, както и с техническите аспекти за използването на софтуера за изчисляване на  потреблението на енергия и вода и емисиите на СО2 в общинските сгради и натрупания опит по разширяване на кампанията. Един ден бе посветен на обсъждане на методите и средствата за организирането и  провеждането на комуникационни кампании. Опитът на град Лозана беше представен по време на посещение, организирано по покана на швейцарския град, и бе представен от общинския координатор г-жа Стефани Пети.

В последния ден спонсорите на кампанията Дисплей, холандската фирма Philips Lighting и френската фирма Isover, представиха своите подходи при производството и маркетинга на изделия допринасящи за намаляването на потреблението  на енергия.

ЕнЕфект, основният партньор в консорциума, изпълняващ втората фаза на кампанията Дисплей в рамките на проекта “Към клас А – общинските сгради като ярки примери за подражание”, представи опита на общинската мрежа ЕкоЕнергия в привличането на членовете си към кампанията. Бяха представени и компонентите на разработвания от ЕнЕфект “Помощен център”, който предстои да бъде пуснат в уеб страницата на кампанията на адрес www.display-campaign.org . Важна част от този център ще бъде софтуерното средство за бърза оценка на състоянието на всяка сграда, която се оценява по методиката на Дисплей. То ще предлага и мерки за подобряване на енергийната ефективност в проблемните подсистеми на сградата.

Участниците в обучението бяха изключително активни и мотивирани. Очакванията са в следващите месеци нови градове и общини от Франция, Словакия, Чехия, Полша, България и Унгария да се присъединят към кампанията в резултат на работата на тези нови ‘посланици’ на Дисплей в страните от Централна и Югоизточна Европа.