News

Български 'Ключови стойности' за енергийно обследване на сгради

24.11.2005,
В България съществува значителен потенциал за повишаване на енергийната ефективност в училища, болници, детски градини, административни учреждения, жилищни и други видове сгради. За намаляване на потреблението на енергия и за подобряване на микроклимата e необходимо да се извършат енергийноефективни реконструкции на сградите. Проектите за внедряване на мерки за икономия на енергия трябва да бъдат разработени и изпълнени по най-ефективен начин с използването на съвременни методи и средства за енергийно обследване на сградите от местни специалисти с необходимата квалификация. Норвежката консултантска фирма Енерджи Сейвинг Интернешънъл (ЕНСИ) е разработила ефективния метод на “Ключовите стойности” за бързо енергийно обследване на съществуващи и новостроящи се сгради и има богат опит в разпространението му в редица страни от Централна и Източна Европа и ОНД.

След участието си през 1998 г. в проекта на Глобалния екологичен фонд в България, изпълняван от ЕнЕфект, специалистите от ЕНСИ бяха поканени да пригодят своя метод и програмните продукти за прилагането му към местните условия в България и да проведат съответното обучение на български специалисти. За целта през 2002 г. стартира “План за действие в подкрепа на страните кандидатки за членство в Европейския съюз” на норвежкото Министерство на външните работи, в който се предвиждаше
По-нататъшно разработване на български вариант на норвежкия метод “Ключови стойности за енергийно обследване на сгради” и предоставянето му за ползване от студенти и специалисти.

В резултат от изпълнението на тази програма бяха постигнати значителни резултати:

•   Наръчникът по енергийно обследване е пригоден и програмните продукти “ЕНСИ Ключови стойности” и “ЕНСИ Финансови изчисления” са доразработени в съответствие с европейските и българските стандарти и изисквания благодарение на доброто сътрудничество между ЕНСИ, от норвежка страна,  и Техническия университет в София, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Обществото на българските инженери по климатична, отоплителна и хладилна техника  (ОБИКОХ), от българска страна.

•   16 български университетски преподаватели и инженери получиха удостоверения за придобита квалификация.

•   Норвежките методи и програмни продукти бяха включени както в задължителни, така и във факултативни програми за обучение в Техническия университет и Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, и редица студенти вече завършиха този курс.

•   Двама студенти защитиха степента “Бакалавър” с дипломна работа върху сравнението между метода на ключовите стойности и американския метод “ASEAM 5”. Изчисленията показват, че методът на “Ключовите стойности” изисква 50-80 % по-малко време за обработка на данните.

•   Осъществена бе първата самофинансираща се програма за обучение на 11 енергийни консултанти и специалисти от предварително обучени преподаватели.

•   Проведено бе обучение на 23 общински специалисти от предварително обучени преподаватели.

•   Българският парламент прие нов Закон за енергийната ефективност и европейската норма за топлинни характеристики на сградите стана български стандарт. Тъй като програмният продукт “Ключови стойности” е изграден върху тази норма, “Норвежките методи и средства за енергийно обследване на сгради” ще бъдат основа за по-нататъшното обучение на акредитирани специалисти и модел за сертифицирането на сградите в България в съответствие с изискванията на Директива 2002/91/EC на ЕС за енергийните характеристики на сградите.

•   Норвежкият метод и средства за енергийно обследване са добре познати и високо оценени в България и в международен мащаб както от държавните институции, така и от професионалистите и специалистите. Дейностите и резултатите от продължаващото норвежко-българско сътрудничество бяха широко разпространени чрез доклади, страници в Интернет, презентации на национални и международни конференции, по радиото и телевизията и др.

Финансовата подкрепа на норвежкото правителство даде възможност на специалистите от ЕНСИ, съвместно с Техническия университет София и ЕнЕфект, да пригодят и доразвият метода за енергийно обследване на сградите към българските изисквания и да го предоставят на разположение на професионалистите и студентите в България. Програмата за сътрудничество между двете страни ще приключи със семинар в София, който ще се проведе на 16 март 2005 г. и на който норвежкият програмен продукт за енергийни и икономически изчисления ще бъде официално дарен на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на България. Семинарът ще се проведе под егидата на Ролф Балцерсен, посланик на Кралство Норвегия в София, и Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси на България. 

16 български преподаватели бяха обучени и получиха удостоверения за придобита квалификация.