News

По-широките ползи от енергийната ефективност. Резултати от проект EmBuild на ЕнЕфект

31.08.2018,
image/jpegВ рамките на международния проект EmBuild, на базата на анализ на серия от международни проучвания, доклади и интервюта с представители на местните власти , Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект посочва някои от по-широките (допълнителни) ползи от проектите за енергийна ефективност в сградния сектор, характерни за България. Макар че тези ползи все още рядко се вземат предвид при оценяване на проектите за обновяване на сградния фонд, тяхното разбиране може сериозно да наклони везните в посока към все по-активни инвестиции в тази област. Ето и някои от изводите на анализа:

  • Въздействие върху околната среда: ползите за околната среда възникват от намаленото потребление на енергия, с което се намалява и въздействието върху околната среда от добива, производството и доставките на енергия. Намаляването на потребността от енергия способства и за икономическо ефективното внедряване на инсталации за възобновяема енергия в сградите. Особено важно за България е подобреното качество на въздуха в градовете вследствие намаляването на количеството твърди горива, използвани за отопление.

  • Здравни ползи и повишен комфорт в жилищните сгради: тези ползи се отнасят към подобреното качество на въздуха в помещенията и намаляването на рисковете от студени жилища, особено за домакинства с ниски доходи или възрастни хора. Тъй като голяма част от жилищния фонд е недостатъчно отоплен, мерките за енергийна ефективност могат да допринесат за увеличаване на средните вътрешни температури и намаляване на пренаселените жилищни пространства (през повечето време се отопляват само отделни стаи, за да се спести енергия). Както е добре известно, в България не само спестяването на енергия и средства важно - дълбокото обновяване помага за подобряване на комфорта в помещенията и за облекчаване на енергийната бедност. Това има положителни последици върху здравето на обитателите и съответно върху публичните разходи за здравеопазване.

  • Енергийна сигурност и ограничаване на вноса на енергия: България е силно зависима от вноса на газ, нефт и ядрено гориво. Мерките за енергийна ефективност и дълбокото обновяване могат да намалят потреблението на енергия и да насърчат производството на възобновяема енергия. По този начин страната ще бъде по-независима от вноса, ще бъде по-малко уязвима при енергийни кризи и ще намали върховите натоварвания, които най-много се нуждаят от традиционно производство на енергия. Освен това, това ще се развият нови икономически сектори в областта на възобновяемата енергия и ще се спомогне за диверсифицирането на производството на енергия.

  • Социални ползи, подобряване на обществения сграден фонд и повишаване на привлекателността на българските градове: мерките за дълбоко обновление и енергийна ефективност могат да подобрят качеството на публичните услуги и общото възприятие за обществените структури, като болници, училища, административни сгради и др. Това, разбира се, е основен фактор за задържане на младите хора в българските градове. Иновационните проекти и високотехнологичните сгради могат да бъдат стимул за запазване на квалифицирани работници в страната. Допълнителните програми за обучение, като инициативата BUILD UP Skills, ще помогнат както за увеличаване на обхвата на мерките за енергийна ефективност в публичните сгради, така и за подобряване на квалификацията на работници, архитекти и проектанти.

  • Ползи за частните собственици: по-високите инвестиционни разходи могат да бъдат надхвърлени от икономиите на енергия през целия жизнен цикъл на сградата; нискоенергийните сгради са по-малко чувствителни към цените на енергията и политическите смущения; а цените на енергийноефективните имоти са с до 30% по-високи от средните.

Повече информация за специфичните по-широки ползи от енергийната ефективност в България, определени от EmBuild, както и оценка на потенциала в избрани български градове на базата на анализ на енергийните планове, можете да намерите в сайта на проект EmBuild.

Фактологически справки по общинските планове за обновяване на общини, взели участие в проекта, може да откриете тук. А ако желаете да получите обобщена оценка на потенциала във вашата община, можете да попълните тази анкета: справката ще бъде генерирана автоматично, а експертите от ЕнЕфект ще се радват да обсъдят потенциални нови проекти на база на получената информация.