News

Община Смолян възобнови членството си в ОМЕЕ ЕкоЕнергия

15.01.2020,
С Решение №19/2019г. на Общинския съвет на Смолян бе решено с единодушие да се възобнови членството на Община Смолян в Общинската мрежа за енергийна ефективност Екоенергия. Общината има дългогодишни традиции в изпълението на проекти за ЕЕ като пред последните години са изпълнени редица такива:

  • ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“ и ДГ “Родопчанче“ - по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
  • проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини – ДГ „Синчец“, ДГ „Зорница“ и ДГ „Веселушко“ по Грантова схема „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия“;
  • Реализиране на два проекта с финансиране от НДЕФ: доставка на електромобил за нуждите на Общинска администрация и Изпълнение на мерки по енергийна ефективност на ОДЗ 11 „Митко Палаузов“ и ЦДГ 10 „Детелина“;
  • Цялостен ремонт на ППМГ "Васил Левски", включващ енергийна ефективност и реконструкция на сградата, обновяване на прилежащо дворно пространство и изграждане на физкултурен салон и система за видеонаблюдение;
  • Поетапно модернизиране на уличното осветление в град Смолян като го заменяме с икономично LED-осветление и др.

С тези си успешни дейности община Смолян отдава своя изявен принос към устойчивото местно развитие и се превръща в модел за подражание не само сред своите жители, а и като пример за други активни общини.