News

Започна изпълнението на нов мащабен проект

09.06.2006,
В началото на юни ЕнЕфект започна изпълнението на проекта “Изграждане на знания и умения за насърчаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради”, който се финансира от Глобалния екологичен фонд. Концепцията на проекта бе разработена съвместно с Програмата на ООН за развитие и с участието на представители на централната и местните власти, неправителствени и други организации.

Основната цел на проекта е да се намалят емисиите на парникови газове, причинени от консумацията на енергия в сгради от обществения, жилищния и обслужващия сектор, както и в сгради на малки и средни предприятия.
Очаква се през четиригодишния период на изпълнение проектът да допринесе за:
· повишаване на знанията и уменията на местните архитекти и строителни инженери за проектиране на нови енергоефективни сгради, като за целта се предвижда изграждането на учебно-информационен и консултантски център по енергийна ефективност и устойчиво развитие;
· нарастване на търсенето на инвестиции за подобряване на енергийните характеристики на обществени сгради, частни жилищни сгради и сгради, свързани с предоставянето на услуги за населението;
· увеличаване на пазарния дял на местните доставчици на енергийни услуги.
Дейностите по проекта са насочени към три основни целеви групи – инвеститори (в т.ч. местни власти, частен сектор и отделни домакинства), проектанти (архитекти, строителни инженери, инженери по сградни инсталации и икономисти), и собственици/обитатели на сгради.

За постигане на целите на проекта ще се разработи поредица от информационни, справочни и учебни материали и пособия по местно енергийно планиране и по проектиране на сгради.
Идеите и резултатите ще бъдат илюстрирани чрез серия от пилотни проекти, включващи проектиране и изграждане на нови сгради и извличане на практически поуки за участниците в инвестиционния процес. Разпространяването на резултатите ще се подпомогне от целенасочени информационно-разяснителни кампании.
Очаква се новият проект да съдейства за трансформирането на пазара към проектиране и строителство на нови енергоефективни сгради и да допринесе за обновяването на съществуващия сграден фонд за постигане на висока енергийна ефективност.