News

12.01.2021,

МС прие Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния

Приетият на заседание на Министерския съвет проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г е разработен във връзка с изискването на Директива (ЕС) 2018/844/ЕС. С нея се задължават държавите членки на Европейския съюз да установят дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. Проектът е разработен от Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Фонд мениджърът на финансови инструменти в България, с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния. Очаква се това да доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно, с което емисиите на парникови газове да намалеят с 3 274 453 тона СО². Изпълнението на Стратегията ще доведе и до създаването и поддържането на 17 600 нови работни места и допълнителен годишен ръст на БВП от 557 милиона лева към 2030 г. за периода 2021- 2030 г.

Стратегията съдържа преглед на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради въз основа на статистически извадки. Определени са разходно ефективни подходи за обновяване, съобразени с вида сгради и климатичната зона. Разработена е пътна карта с индикатори за измерване на постигнатите резултати за следните периоди: 2021-2030 г., 2031-2040 г. и 2041-2050 г., които отразяват етапни целеви стойности на процеса на обновяване на сградния фонд на България. Направена е оценка на необходимото финансиране за постигане на целите на проекта на стратегия и са разгледани възможностите за използване на публично финансиране за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор.

Един от най-важните елементи на стратегията, наред с пътната карта и планирания обем инвестиции в периода до 2030 г., е анализът на икономически ефективните равнища на обновяване за различните типове сгради, които най-често попадат на границата между класовете А и В. За постигане на подобни амбициозни цели, стратегията идентифицира като приложими серия от инструменти, разработвани от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, като например индивидуалните пътни карти за сградно обновяване по проектите iBROAD и OurBuildings, съвременните системи за сертифициране и с включени индикатори по U-CERT, програмите за зелени ипотеки по SMARTER Finance for Families. Основен акцент е създаването на национална информационна система с база данни за състоянието и енергийните характеристики на сградите, за което може да бъде използван опитът от MEMS и EN-TRACK. В унисон с целите на nZEB Roadshow, INSTRUCT и BUSLeague, в стратегията са застъпени и необходимостта от продължаваща професионална квалификация на заетите в строителния сектор, както и от провеждането на системна комуникационна кампания, насочена към крайните потребители – за която специализиран модел ще бъде разработен в новостартиралия CONGREGATE. Внимание е обърнато и на тематиката за енергийната бедност, макар и без ангажимент за конкретна национална дефиниция – такава обаче трябва да съществува до 2022 г., а ЕнЕфект и ЕкоЕнерия вече работят върху предложение с помощта на ComAct и EnergyMeasures. Разбира се, няма как в анализа да бъде пропуснат и предвидения Национален декарбонизационен фонд, за структурирането на който вече е спечелен проект за техническа помощ и също се очаква да заработи през 2022 г. С цел широко публично обсъждане на предложената структура, приоритети и принципи на функциониране, през тази и следващата година ЕкоЕнергия и ЕнЕфект ще организират серия от кръгли маси с помощта на проектите SMAFIN и BeSmart.