News

17.05.2021,

Ще има ли програма за саниране на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост?

Важните за общините приоритети ще бъдат запазени

Планът за възстановяване и устойчивост остава във фокуса на публичния дебат, като през последните две седмици на месец май бяха проведени редица срещи с представители от служебния кабинет по темата. В плана има заложени проекти от висок приоритет за общините, каквито са мерките за енергийна ефективност на жилищни и публични сгради, въвеждането на енергоспестяващо улично осветление, както и средствата за обновяване и развитие на здравна, образователна и социална инфраструктура, и които са неразривно свързани с планирането на инвестициите на местно равнище в близкото бъдеще.

По информация от НСОРБ, по време на проведената дискусия с вицепремиера Атанас Пеканов се потвърждава запазването на предвидените приоритетни мерки, като няма изгледи да се стигне до преразглеждане на планираните проекти. Друг положителен извод от срещата е въвеждането на система от индикатори, чието постигане да е задължително условие, което да гарантира ефективносто използване на инвестициите в енергийна ефективност.

В друга среща на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова с представители на професионални организации, работещи в сферата на инвестиционното проектиране и строителството, бе поставен въпросът за продължаване на програмата за обновяване на жилищни сгради, който за момента среща категорично потвърждение. В допълнение на разработването на новата програма, министър Комитова допълва, че МРРБ работи по изграждането на информационна система за администриране на инвестиционния процес, която да предоставя всички услуги в електронна среда.

Програмата за обновяване бе основната тема и при срещата с представители на асоциации, браншови и консултантски организации, работещи в сферата на жилищния сектор и енергийното обновяване. По време на дискусиията, бе обсъдена и необходимостта от разширяване на обхвата сгради, както и ползата от създаването на специализирани финансови механизми за улесняване на участието на техните собственици, което ще подпомогне координирането и изпълнението на целите, заложени и в Дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд. Експертите са единодушни, че такава национална програма за енергийна ефективност, освен редицата допълнителни ползи, може да послужи като инструмент за възстановяване и икономически растеж, както на местно, така и на национално равнище.