Цели

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Да съдейства за формирането на политика за ефективно използване на енергийните ресурси на всички равнища на управление.

Да подпомага изграждането на местен институционален и кадров потенциал, необходим за иницииране, разработване и изпълнение на програми за енергийна ефективност. 

Да насърчава развитието на местния пазар на технологии, изделия, материали и услуги за икономия на енергия.

Да осъществява обмен на опит и информация за повишаване на енергийната ефективност.


ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА:

  • Преодоляване на пречките пред енергийната ефективност в българските общини и създаване на стимули за икономия на енергия.
  • Разработване и управление на инвестиционни и демонстрационни проекти за икономия на енергия.
  • Разработване на общински и регионални програми за енергийна ефективност.
  • Обучение и квалификация в областта на рационалното използване на енергията.
  • Набиране, обработване и разпространяване на информация за енергийната ефективност.