Екип

Д-р Драгомир Цанев

Д-р Драгомир Цанев

Изпълнителен директор на ЕнЕфект
Драгомир Цанев е координатор на успешно завършилия проект BUILD UP Skills - България и текущите BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB (програма Хоризонт 2020 на ЕК); ръководител на дейностите на ЕнЕфект по проектите NET-COM, PassREg, EuroPHit, EmBuild и ECHOES (Интелигентна енергия – Европа, Хоризонт 2020) и Финансиране на инвестиции в енергийна ефективност (Икономическа комисия на ООН за Европа). Автор на серия от публикации и лектор в редица международни конференции в областта на политиките за устойчиво енергийно развитие, обученията за енергийна ефективност и ВЕИ в нови сгради и сградни обновявания, принципите на пасивните и почти нулевоенергийни сгради и общинското енергийно планиране.
Повече
Д-р арх. Здравко Генчев

Д-р арх. Здравко Генчев

Председател на УС
Завършва Архитектурния факултет на Висшия инженерно-строителен институт. Ръководил е проектантски и научноизследователски колективи, специализирал е по жилищна архитектура, жилищна политика и енергийна ефективност в Италия, Англия, Дания, САЩ и др. Работил е   като главен редактор на сп. “Архитектура”, началник управление “Жилищна политика” към Министерството на териториалното развитие и жилищната политика, генерален директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика. От 1993 г. е изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Има над 200 публикации в национални и чуждестранни издания, участва  в международни форуми като лектор. Зам.-председател е на Ръководния комитет на проекта “Енергийна ефективност 21” на Икономическата комисия на ООН за Европа.
Повече
Павел Манчев

Павел Манчев

Член на УС на ЕнЕфект
Завършва ВИИ “Карл Маркс”, специалност “Компютърна обработка на икономическа информация” през 1978 г. Работил е в наши и чужди фирми по разработване и управление на проекти. От 1995 г. работи в ЕнЕфект като главен програмен координатор. Специалист е в областта на чуждестранните инвестиции и разработването на проекти за енергийна ефективност. Оказва помощ на общините от мрежата ЕкоЕнергия при разработването и финансирането на учебни и инвестиционни проекти. В периода 2004 - 2008 г. е управител на ЕнЕфект-Консулт ЕООД. От август 2008 г. до края на 2014 г. работи в ЕнЕфект като зам.-директор. 
Повече
Камен Симеонов

Камен Симеонов

Мениджър проекти
Камен Симеонов – старши експерт в EnEffect с 20-годишен опит в проекти за околна среда, енергийна ефективност и възобновяема енергия. Той е сертифициран енергиен одитор на промишлени системи от 2005 г. и е участвал в много енергийни одити в промишлеността и сградите. Г-н Симеонов е бил ръководител на национални и международни проекти в областта на енергийната ефективност, оползотворяването на биомаса, изменението на климата. Основните квалификации на г-н Симеонов са идентифициране на проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяеми енергийни източници, енергийно обследване на промишлени предприятия и сгради, разработване и управление на проекти, финансов инженеринг, разработване и оценка на бизнес планове, проекти по изменение на климата.
Повече
Евелина Тодорова

Евелина Тодорова

Счетоводител
Завършва Университета за национално и световно стопанство в София през 1991 г., специалност “Икономика и организация на труда”. Работила е като счетоводител в счетоводна къща “ЕмДжиЕс”, а от 1999 г. постъпва на работа като счетоводител в ЕнЕфект.
Повече
Д-р Мария Манолова

Д-р Мария Манолова

Ръководител проекти
През 2010 г. Мария Манолова завършва бакалавърска степен по география в СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет. През 2012 г. получава степен магистър по География - „Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“. През февруари 2014 г. e приета за редовен докторант по научна специалност „Икономическа и социална география – Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“ към катедра „Регионална и политическа география“, Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. През 2017 г. защитава докторска степен в направление Науки за Земята (Икономическа и социална география – Регионални геоенергийни ресурси и стратегии) към катедра „Регионална и политическа география“ на ГГФ на СУ. Темата на защитената дисертация е „Енергийното планиране като ключов инструмент за устойчивото развитие на общините“.

През периода 2012-2017 г. работи в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност и по-конкретно - изследвания на потенциала на биомаса в България, прединвестиционни проучвания за изграждане на инсталации на биомаса, проучвания на модели за енергийно планиране в общините, изготвяне на анализи за потенциала на възобновяемите енергийни източници (в т.ч. и ГИС), работа по проекти и оценки за реализиране на инвестиционни намерения в областта на ЕЕ, ВЕИ, ЕСКО и др.

Мария е специалист в областта на устойчивото енергийно планиране в общините. От септември 2017 г. работи в ЕнЕфект. Съдейства в дейностите по изготвяне на планове и програми за енергийна ефективност и ВЕИ на общините от мрежата ЕкоЕнергия. Координира и подпомага организацията на конференции и събития, свързани с дейностите на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект.
Повече
Теодора Станишева

Теодора Станишева

Експерт Връзки с обществеността
Теодора е завършила Политически науки и международни отношения и Икономика в Американския университет в България. Работи от 4 години в областта на климата и енергетиката, от 2 е част от ЕнЕфект като експерт по връзки с обществеността, отговарящ за дейностите по комуникация, организация и отразяване на събития в социалните и други медии. Теодора има опит и в разработването на обучителни материали, семинари, включително ръководства за общинско планиране и управление на енергията.
Повече
Борислав Иванов

Борислав Иванов

Мениджър проекти
През 2016 г. завършва магистърска степен по специалност „Строително инженерство“ в Университетски Колеж Лондон (UCL). Работи над 4 години във Франция и България като ръководител на проект и инвеститорски контрол по различни проекти. Борислав е част от екипа на ЕнЕфект повече от 2 години. Освен координатор на проекти в областта на енергийната ефективност в сградите активно участва и подпомага изпълнението на редица европейски проекти, също така участва в изготвянето на енергийни обследвания на сгради. 
Повече
Ира Иванова

Ира Иванова

Мениджър проекти
Ира Иванова получава магистърската си степен в образованието в областта на сградните науки и енергийно-ефективния дизайн от Техническия Университет във Виена. 
Има 6-годишен стаж като проектант и технически координатор на процесите в СИМ. Професионалните си задължения изпълнява в интердисциплинарен екип от строителни инженери и енергийни специалисти, с които съвместно разработва строителни и конструктивни решения за постигането на енергийноефективни мерки и въглеродна неутралност. През лятото на 2022 г. се присъединява към екипа на ЕнЕфект, а от есента на 2022 г. е един от лекторите за избирателен курс по „Кръгова Икономика в Строителството“ към Архитектурния факултет на УАСГ в София. 
Повече
Антония Новакова

Антония Новакова

Мениджър проекти
Антония Новакова е бакалавър по строителство на сгради и съоръжения, а през 2022 година защитава магистърска степен по икономика, специалност „Енергийни пазари и услуги“ към Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Притежава повече от 15 години професионален опит в управлението на проекти и стратегическо планиране на местно ниво, като последните 10 от тях е заемала различни длъжности в местната администрация, развивайки своята експертиза в областта на климатичните промени. Участвала е в редица форуми и обучения, като лектор и обучител.  От края на 2022 г. е част от екипа на Центъра за енергийна Ефективност ЕнЕфект. 
Повече
Станислав Андреев

Станислав Андреев

Управител на ЕнЕфект-Консулт ЕООД
Завършва магистърска степен по специалност „Топло- и ядена енергетика” в Техническия университет в София. Работи повече от 10 години в областта на енергетиката и енергийната ефективност и притежава практически опит в идентифицирането на проекти, енергийни обследвания, разработване на бизнес планове и внедряване на енергоспестяващи мерки. Изготвил е над 35 бизнес плана и над 20 енергийни одита за оценка на проекти по енергийна ефективност.
Има богат опит в определянето на потенциала за улавяне и оползотворяване на сметищен газ от депа за твърди битови отпадъци. Участвал е в провеждането на топлинно-балансови изпитания на парни турбини в едни от най-големите енергийни централи в България, в т.ч. АЕЦ Козлдуй, ТЕЦ Варна, ТЕЦ Русе-изток.
От 2015 г. е управител на ЕнЕфект-Консулт ЕООД, където отговаря за качеството на изготвените енергийни обследвания за обществени сгради, осветление и промишлени предприятия. Консултант е по внедряване на ISO 50001 в промишлени предприятия, подпомага НДЕФ при разработване а технически спецификации за обществени поръчки. Лектор в курсове за обучение за енергиен одит, енергийна ефективност, общинско енергийно планиране, зелени обществени поръчки и др. 
Повече
Мирослава Петрова

Мирослава Петрова

Експерт логистика
Завършва 138 СОУ “Проф. В. Златарски” в английска паралелка през 1994 г. Работи в ЕнЕфект повече от 10 години първоначално като технически сътрудник, а след това и като секретарка. Активно участва в организирането на всички мероприятия, свързани с Центъра – конференции, семинари, работни срещи, др. Отговаря за самолетни и хотелски резервации в страната и чужбина. Работи с преводачески фирми и следи за обмена на преведените материали. Изготвя заявки и следи за наличието на всички видове офис консумативи необходими за нормалното протичане на работния процес. От март 2008 година се занимава и с обновяването на интернет-страниците, поддържани от ЕнЕфект. 
Повече
Светла Чалъшкан

Светла Чалъшкан

Офис мениджър
Завършва физика в СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност  "Геофизика” през 2004 г. Работи последователно в няколко фирми като офис-асистент. В ЕнЕфект постъпва на работа през март 2008 г. През периода 2011-2020 г. живее и работи в чужбина, а от октомври 2020 г. отново е част от екипа на ЕнЕфект.
Повече
Александър Станков

Александър Станков

Управител на ЕнЕфект Дизайн
Магистър инженер по специалност „Топлотехника” с опит в сферата на енергийната ефективност от 2009 г. Работи в ЕнЕфект Консулт ЕООД като инженер отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи. През последните 5 години участва в над 20 енергийни обследвания на сгради и промишлени системи, обследвания на улично осветление, разработване на бизнес планове. Основните дейности като експерт в ЕнЕфект са изследване на енергийните характеристики на сгради, оползотворяване на отпадната топлина при използването на отоплителни и вентилационни инсталации, оценка на енергийните характеристики на сгради, влияние на термомостовете. Притежава удостоверение за проектиране на отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи, а от 2013 г. притежава сертификат за проектиране на пасивни къщи. През времето, в което работи за организацията, се специализира в изследването и проектирането на пасивни сгради и сгради с близко до нулевото потребление на енергия. Участва като лектор в различни обучения за проектиране и строителство на нискоенергийни и пасивни сгради. От 2015 г. е управител на проектантското подразделение ЕнЕфект Дизайн. 
Повече
Ралица Йорданова

Ралица Йорданова

Архитект
Арх. Йорданова има магистърска степен от Политехнически университет в Милано със специалност Устойчива архитектура и ландшафтен дизайн, както и бакалавърска степен от VIA University College, Дания, със специализация нискоенергийни сгради.
С ключовото участие на арх. Йорданова през 2017 г. бе открит Учебно-демонстрационен център за нискоенергийни сгради в УАСГ, София, като част от проекта Train-to-nZEB. Ралица също е участва в проектите Build Up Skills, Fit-to-nZEB и nZEB Roadshow.
Тя има опит в областта на сгради с почти нулево потребление на енергия (nZEB), зеленото и устойчиво строителство, както и в градското планиране и проектирането на високи сгради.
Арх. Йорданова е лектор в рамките на курсовете на Институт Пасивна къща, провеждани в България от 2017 г. Участвала е като част от екипа на магистърската програма Енергийна ефективност в строителството в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, България. В момента тя е активен лектор на семинари и събития на nZEB, вариращи от лекции за професионалисти до провеждане на занятия за ученици.
Нейн проект е публикуван и в книгата на д-р Греъм Кернс „Жилищата на бъдещето: Алтернативни подходи за бъдещето“. 
Повече
Александър Генчев

Александър Генчев

Архитект
Завършил е Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София, 1997 год. , специалност Архитектура (МА). Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany. Арх. Генчев е лицензиран проектант за обследване на енергийна ефективност  и сертифициране на сгради , ТУ, София. Лицензиран проектант на сгради паметници на културата.
Повече
Иглика Люцканова

Иглика Люцканова

Архитект
Иглика завършва Университет на Руан, Франция през 1995-1996 г., Магистър по урбанизъм и градоустройство и Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София през 1994 год. , специалност Архитектура (МА). Арх. Люцканова е Сертифициран проектант на пасивни сгради, Сертификат “Passive house designer”, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany и лицензиран проектант на сгради паметници на културата , Министерство на Културата, София. Тя е и Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany.
Повече