История

Фондация Център за енергийна ефективност ЕнЕфект е неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 1992 г. в София, България в отговор на острата нужда от пестене на енергия във всички сфери на обществения живот. Създадена е с първоначалната финансова подкрепа на Бател/Тихоокеанска национална северозападна лаборатория (Battelle/Pacific Northwest National Laboratory), САЩ, в сътрудничество с Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (U.S. Environmental Protection Agency), Департамента по енергетика на САЩ (U.S. Department of Energy) и Американската агенция за международно развитие (U.S. Agency for International Development). Чрез активното си участие в научно-изследователски и инвестиционни проекти за подобряване на енергийната ефективност, ЕнЕфект вече 30 години подкрепя усилията на българските централни и местни власти и частния сектор за устойчиво енергийно развитие. 

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е мажоритарен собственик на две самостоятелни юридически лица: 

 • ЕнЕфект Консулт ЕООД извършва енергийни обследвания на сгради и промишлени системи според изискванията на Закона за енергийна ефективност и предоставя консултантски услуги в областта на енергийната ефективност в страната и в чужбина. 
 • ЕнЕфект Дизайн ООД предлага услуги за интегрирано инвестиционно проектиране в областта на градското развитие и нискоенергийни и пасивни сгради. 

От 1997 г. ЕнЕфект действа като секретариат на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, като предлага експертна подкрепа на регионалните и местните власти за прилагане на устойчиви енергийни политики и практики. Като част от международния консорциум EEE (Еконолер-ЕнЕфект- Елана), ЕнЕфект управлява българския Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници, създаден с подкрепата на Глобалния екологичен фонд, Световната банка и българското правителство.


КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕНЕФЕКТ:

 1. 1992 г. Основаване
 2. 1997 г. Създаването на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия на територията на България през 1997 г., чийто секретариат е ЕнЕфект.
 3. 1998 г. Регистрацията като Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.
 4. 1998 г. Начало на проекта "Стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове чрез енергийна ефективност. Демонстрационна зона за енергийна ефективност в Габрово", 1998 - 2004 г.
 5. 1999 г. През ноември 1999 г. на регионална конференция в София по инициатива на общини и неправителствени организации от пет страни бе основана Регионалната мрежа за ефективно използване на енергийните и водните ресурси (RENEUER). Функциите на секретариат се изпълняват от ЕнЕфект и Черноморския регионален енергиен център.
 6. 2001 – 2003 г. – Координационен център за България по програма „Общински мрежи за енергийна ефективност“ (MUNEE) на Американската агенция за международно развитие и ООН/ИКЕ.
 7. 2002 г. - Национална контактна точка по Европейската програма „Зелена светлина“ на Съвместния научноизследователски център на Европейската комисия. 
 8. 2001 – 2004 г. – Участие в проект „Енергийна ефективност 21“ на Икономическата комисия за Европа на ООН. 
 9. 2002 – 2003 г. – Разработени български версии на софтуерните продукти „ЕНСИ Ключови стойности за енергийни обследвания на сгради“ и „ЕНСИ Финансови изчисления“. 
 10. 2003 г. – Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия със секретариат ЕнЕфект стана пълноправен член и активен участник в европейската мрежа "Енергийни градове" (Energie-Cités). 
 11. 2004 г. – създаване на консултантско подразделение „ЕнЕфект Консулт“ с предмет на дейност – обследвания за енергийна ефективност, енергийни и финансови анализи, технико-икономически проучвания, задания за проектиране на енергийно ефективни сгради и др. 
 12. От 2005 г. – член на тристранен Консорциум за предварителни проучвания, създаване и управление на българския „Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници“. 
 13. 2005 – 2008 г. – поредица от проекти за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в жилищния и публичния сектор, финансирани от Европейската комисия/Програма Интелигентна енергия – Европа. 
 14. 2006 – 2009 г. – управление, координация и изпълнение на проекта „Изграждане на местен капацитет за насърчаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради“, финансиран от Програмата на ООН за развитие (ПРООН) чрез Глобалния екологичен фонд (ГЕФ).
 15. 2009 – договор с ИКЕ/ООН за проект „Финансиране на енергийна ефективност за смекчаване на климатичните промени“.
 16. 2009 - 2010 г. - Първи обучения по зелено проектиране и строителство. Практически подходи и решения за проектиране и строителство на нискоенергийни и пасивни сгради.
 17. 2010 – завършена методология за общинско енергийно планиране по проект MODEL.
 18. 2010 – публикувани са „10 книги за зелената архитектура“, „Зелен Витрувий“ и „99 добри практики“ (www.buildingreen.net).
 19. 2010-2017 – серия от проекти „Реформа в общинския енергиен сектор в Украйна“.
 20. 2014 – д-р арх. Здравко Генчев е член на журито на реновирания архитектурен конкурс „Passive House Award“.
 21. 2015 – завършена в първата в България сертифицирана пасивна сграда – детска градина „Слънце“ в Габрово.
 22. 2015-2021 – ЕнЕфект е най-активната българска организация в научно-изследователската програма на ЕС „Хоризонт 2020“ с 24 одобрени проекта.
 23. 2017 – открит е Учебно-демонстрационен център за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите в УАСГ.
 24. 2019 – проектите на ЕнЕфект в областта на професионалното образование и обучение са представени като най-добра практика в информационен ден на програма "Хоризонт 2020" в Брюксел.
 25. 2021 – ЕнЕфект в обявен за Център за върхови постижения за висикоефективни сгради от ИКЕ/ООН по време на COP26 в Глазгоу, Шотландия.
 26. 2021 – завършен е План за действие за устойчиво енергия и климат на Столична община.
 27. 2021-2022 – организирани са серия от събития с участници на най-високо равнище, посветени на ролята на местното самоуправление в подкрепа на политиките за устойчиво енергийно развитие.
 28. 2022 – започват първите проекти по новата програма LIFE на ЕС.
 29. 2022-2023 – ЕнЕфект а активен участник в инициативата „Да обновим България“, част от европейското движение Renovate Europe.