Новини

27.09.2021,

Проучване за разработване на дефиниция за "Енергийна бедност" в България"

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е организация, която от създаването си подкрепя усилията на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие на страната чрез по-ефективно използване на енергията. Разбирането на организацията е, че част от това устойчиво развитие включва и усилията да се преодолее или ограничи енергийната бедност на значителна част от населението в България, още повече при непосредствения риск от предстоящото либерализиране на пазара за електроенергия за битови потребители. Като част от изпълнението на своята мисия за насърчаване на политики в областта на устойчивото енергийно развитие, ЕнЕфект извърши и настоящото проучване за разработване на предложение за официална дефиниция за енергийна бедност с оглед устойчивото продължение на програмите за сградно обновяване в режим на съфинансиране от страна на собствениците. С това проучване ЕнЕфект цели да подпомогне и насърчи стремежа на различните заинтересовани страни (държавни институции, местни власти, професионални и неправителствени организации, енергийни консултанти и др.) за формулиране, прецизиране и прилагане на по-широк и ефективен инструментариум от мерки за справяне с енергийната бедност.