Новини

01.03.2023,

XXV-та годишна конференция на ЕкоЕнергия се проведе в София

В периода 28 февруари – 1 март, в гр. София се проведе XXV-та ежегодната конференция на ЕкоЕнергия. Събитието бе разделено на два основни компонента в отделните дни: изграждането на местен капацитет за осъществяването на енергийния преход (28 февруари) и Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ под наслов „Националният фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление, пазарно развитие“ (1 март).

На 28-и февруари конференцията се фокусира върху изграждането на местен капацитет за осъществяването на енергийния преход. Обособиха се задълбочени дискусии по редица теми като:

  • Програмите към Плана за възстановяване и развитие, свързани със сградите и по-специално - програмите за финансова подкрепа, обновяването на обществените сгради, многофамилните блокове;

Тук специално внимание бе обърнато на ролята и качеството на енергийните обследвания и технически паспорти като гарант за успешно изпълнение на проектите. Акцент бе поставен на застъпването на двата етапа (100% финансиране до 31 май и 80% след това до 31 декември) по процедурата за обновяване на сградите, които са позиционирани непосредствено един до друг и това може да предизвика несъответствия по време на етапа на оценка на предложенията. Бе подчертано като недостатък от голяма част от участниците в събитието липсата на пазарно ориентиран подход и гъвкави източници за финансиране за кандидатите, които ще използват съфинансиране, и изобщо за тези, които няма да бъдат одобрени по процедурата за обновяване на домовете. Цвета Наньова (БАКК) посочи към този аспект, че при увеличение на амбициите по Интегрирания национален план за енергетика и климат, които предстои да бъде актуализиран през 2023 г., е възможно и увеличението на ресурсите по програмите за обновяване на жилищния сграден фонд. 

В минутите за дискусия по темата фокусът бе насочен към подкрепата, която местните власти оказват към гражданите по програмата. Те имат нелеката задача да мотивират, убеждават и подпомагат домакинствата да бъдат активни, както и да организират цялостния процес по подготовката на процедурата и избора на изпълнител на проектите за реновиране.

Заедно с това са гарант за качественото изпъление и постигането на реални спестявания на енергия от тази мащабна национална програма. В този аспект бе споменато значението на системите за енергиен мениджмънт като най-подходящ инструмент за отчитането на напредъка от местни администрации. Стана ясно, че съвсем скоро се планира навлизането на нови линии за финансиране от страна на НДЕФ, при които ще се изисква използването на системата за енергиен мониторинг, разработена от ЕкоЕнергия по проект MEMS преди две години, за доказване и проследяване на енергийните спестявания по време на експлоатацията на финансираните от Фонда проекти. Системата се използва активно от Фонда за управлението на енергията в редица училища и детски градини на територията на страната още от нейното създаване. 

  • Маломащабните ВЕИ инсталации, които се предвиждат по Плана за възстановяване и развитие 

В панелната дискусия (с участието на Балин Балинов, Грийнпийс България, Станислав Андреев, ЕнЕфект Консулт, Антон Иванов, Български енергиен и минен форум) особен акцент бе посочена ролята на местните власти в реализирането на проектите за ВЕИ за собствени нужди от домакинствата. Съответната финансираща програма все още не е отворена за кандидатстване въпреки че бе обявено това да стане още на 1-и февруари. Коментирани бяха критериите на програмата и отделните детайли, свързани с доказването и необходимостта от снимки при замяната със старата горивна база, например, дали програмата ясно разграничава трябва ли да бъде напълно премахната или съпътстваща подменяната горивна база. Солидно бе подчертана ролята на качественото изпълнение на тези проекти, тъй като отговорността се носи от възложителя, т.е. от домакинството, което го реализира. Така още веднъж бе повдигната темата за качеството, ролята и капацитета на общинските администрации и техните служители като основни медиатори, съветници и подкрепящи гражданите в изпълнението на подобни проекти. 

  • Конкретни примери от община Габрово и възможности за обучение във връзка с изпълнението на зелените обществени поръчки;

По време на презентацията на Тодор Попов (Община Габрово) бе представена в нова, по-значима светлина темата с обществените поръчки, и особено зелените такива. Бяха споделени редица примери за дейността на общинската администрация, свързани с процеса на изготвяне на подобни процедури, ролята на гражданите, а за финал бяха дадени и добрите примери от спонтанна среща с деца от едно от местните училища и тяхната интерпретация на значението на тези процедури за околната среда. 

  • Концепция и споделен опит от изграждането и управлението на центрове за обслужване на едно гише в сферата на устойчивата енергия с конкретен пример от община Бургас

Ивайло Трендафилов (Община Бургас) представи актуална информация за функциониращия от декември общински енергиен офис. Той сподели, че интересът към услугите му расте значително. Гражданите, освен, че се интересуват за възможностите си за кандидатстване по текущата програма за обновяване на много фамилните сгради, имат и сериозен интерес към проектите за ВЕИ и финансирането на проекти с привлечане на средства чрез различни източници на финансиране. 

Официална церемония по награждаване

След презентациите бе проведена официална церемония по връчването на поведителите от Конкурса на ЕкоЕнергия 2022 в сферата на устойчивата енергия и климат: 

Две награди за първо място:

  • Община Павликени (3 000 лв. и две безвъзмездни енергийни обследвания) за проект “Енергоспестяващи мерки на покрит плувен басейн в гр. Павликени”
  • Община Габрово (3 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване) за проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”

Две награди за второ място:

  • Община Бургас (2 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване) за проект “Модернизация на системата за улично осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас”
  • Община Смядово (2 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване) за допълващи се проекти: (1) „Преустройство на детска ясла за изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора” и (2) „Провеждане на информационни срещи със сдружения на собственици в град Смядово”

Две поощрения: 

  • Община град Добрич (едно безвъзмездно енергийно обследване) за проект “Инвестиционна концепция “Устойчив Добрич 2030”
  • Община Крушари (едно безвъзмездно енергийно обследване) за проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в Община Крушари”

В края на деня се проведе Общото събрание на ЕкоЕнергия, в което традиционно бяха представени дейностите и отчета от 2022 г., плана за дейностите на Мрежата през 2023 г., както и такива, свързани с организационните мероприятия. 

По време на събранието бяха приети новите членове на ОМЕЕ ЕкоЕнергия - Община Троян и Областна администрация Смолян.

На 1-ви март програмата продължи с Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ под наслов „Националният фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление,  пазарно развитие“ с фокус - развитието на Националния декарбонизационен фонд у нас, финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ и други детайли по обновяването на жилищни и публични сгради.