Новини

17.03.2023,

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ CONGREGATE

Енергийно ефективното сградно обновяване и насърчаването на поведението на ползвателите чрез възможности за създаване на енергийни кооперативи са доказани мерки в подкрепа на устойчивия енергиен преход. Въпреки това, липсват надеждни комуникационни кампании в подкрепа на политиките в тази насока. Това прави тези успешни практики невидими както за гражданите, така и за потенциалните инвеститори.

През изминалите месеци проектът CONGREGATE работи в горните насоки, съчетавайки два подхода: 

  • Насърчаване на интереса и участието в обновяването на сгради;
     
  • Насърчаване на създаването на енергийни кооперативи. 

За проектния период (ноември 2020 г. - март 2023 г.) проектът разработи комуникационна стратегия в подкрепа на националните стратегии за обновяване на сгради в България, Хърватия и Румъния и организира местни, регионални и национални събития за популяризирането им. За всяка страна бяха изготвени проучвания и анализи на влиянието на настоящите програми за обновяване върху икономиите на енергия и финансовите спестявания на жителите, както и върху тяхното поведение и нагласи, а резултатите са в основата на бъдещи национални кампании за гражданско участие в програмите за обновяване на сгради.

Проектът CONGREGATE също така работи в подкрепа на създаването на публично-частни кооперативи за възобновяема енергия в България, Гърция и Чехия. Бяха разгледани по три казуса за всяка страна, като за всяка от пилотните общини беше изготвено по едно предпроектно проучване. В рамките на проекта бяха организирани и събития за повишаване на осведомеността сред общините и гражданите с цел популяризиране и обсъждане на резултатите от проучванията.

Онлайн събитието има за цел да представи методологията и резултатите от проекта и ще потенциалът за възпроизвеждане.  Работният език ще бъде английски.

Можете да се запишете тук: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rnrO6CZeRW6Uf2izvZIgaA или да сканирате баркода на изображението.

Програма:

 Въвеждащи презентации:
15:00Откриване 
Алис Коровеси, Изпълнителен директор, INZEB
Приветствие 
Драгомир Цанев, Изпълнителен директор на ЕнЕфект
15:05Тодор Галев, Директор по научната дейност, ЦИД
"Сравнителен анализ на нивата на информираност и нагласите на обновяването на сградите в България, Хърватия и Румъния: резултати от национално представените проучвания".
 Сесия I: Обновяване на сгради. Комуникационни стратегии
15:15България: Драгомир Цанев, Изпълнителен директор на ЕнЕфект
Румъния: Хория Петран, председател на Клъстер pRO-Nzeb
Хърватска: проф. Боян Милованович, Университет Загреб, Факултет по строително инженерство
 Сесия II: Създаване на публично-частно партньорства за възобновяеми енергийни източници (енергийни кооперативи)
15:45България: Драгомир Цанев, Изпълнителен директор на ЕнЕфект
Гърция: Алис Коровеси, Изпълнителен директор, INZEB
Чехия: Иржи Карасек, Чешки технически университет, Старши консултант SEVEn
16:15Въпроси и отговори
16:25Заключения
16:30Край на събитието