Новини

26.04.2023,

Санирането с пари от Плана за възстановяване ще става и с ЕСКО договори

Това ще улесни собствениците при осигуряване на съфинансирането за обновяване на жилищата и ще гарантира ефективност на проектите

Румяна Гочева, Капитал, 26.04.2023 г. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2023/04/26/4475847_saniraneto_s_pari_ot_plana_za_vuzstanoviavane_shte/

Съфинансирането на проектите за саниране на сградите често пъти е проблем за собствениците. С ЕСКО договорите това може да се промени, а интересът към обновяването на жилищата да се засили ©  Цветелина Белутова
Нова възможност за по-бързо и лесно саниране на сградите се разкрива за домакинствата по втория етап от програмата за енергийно обновяване към Плана за възстановяване. Става въпрос за финансиране и изпълнение на проектите чрез т.нар. договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), които значително могат да улеснят собствениците при кандидатстване за обновяване на многофамилните жилищни сгради.

Най-общо ЕСКО договорът предвижда финансирането на санирането да се осигури от друг финансов източник, като собственикът на апартамента изплаща задължението си през сметките за отопление. Или по-точно през спестяванията, които се получават.

Програмата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II" (в процес на обработка на постъпилите предложения от приключилото наскоро обществено обсъждане) предвижда за кандидатстващите до декември 2023 г. предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за енергийно обновяване. Изисква се обаче 20% самоучастие на собствениците, което понякога може да се окаже проблем, тъй като някои домакинства срещат трудности за осигуряване на необходимите финансови средства в кратки срокове.

Затова в Насоките за кандидатстване по програмата вече е предвидена възможност за използване на т.нар. ЕСКО механизъм, или договор с гарантиран резултат. При този вид договаряне ЕСКО компанията финансира инвестицията, която впоследствие се изплаща 100% от осъществените бъдещи енергийни спестявания. В случая потребителят продължава да плаща както и досега за отопление, а изпълнителят печели от разликата между старите сметки и новите, които се получават след санирането. Това не само, че изисква наистина да бъде постигнат ефект, което гарантира качествено изпълнение, но и би помогнало в ускоряването на процеса, което е важно с оглед на факта, че над 90% от жилищата у нас се нуждаят от саниране.

Чрез ЕСКО договора се въвеждат ежегодни финансови гаранции за реализация на предвидените икономии на енергия. Това на практика означава, че ако планираните енергийни спестявания не се осъществят, собственикът ще получи финансови компенсации. Аналогично на гаранционния срок, съпровождащ новото оборудване или качеството на изпълнение на строителните дейности и материали, планираните икономии на енергия стават обект на финансов ангажимент от страна на ЕСКО компанията в случай на неизпълнение.

Как работи механизмът?
ЕСКО представлява интегриран бизнес модел, при който фирмите изпълнители осигуряват самостоятелно необходимия финансов ресурс за покриване на инвестицията, разработват енергийни обследвания и други необходими предпроектни проучвания, реализират енергоспестяващи мерки, след което гарантират заложените икономии на енергия чрез механизъм на финансови компенсации. От гледна точка на домакинствата процесът включва няколко стъпки:

⦁ Решение на Общото събрание на етажната собственост за участие в програмата за обновяване чрез механизъм на договор с гарантиран резултат (ЕСКО). Следва споразумение за партньорство със съответната водеща община;
⦁ Изготвяне на предпроектно проучване от страна и за сметка на ЕСКО компанията;
⦁ Финансиране на мерките - 80% безвъзмездна финансова помощ по програмата и 20% от ЕСКО компанията
⦁ Изпълнение на мерките за енергийна ефективност от страна на ЕСКО компанията
⦁ Застраховка - в случай на недостигане на заложените спестявания ЕСКО компанията компенсира разликата.

Важен детайл е, че механизмът се подкрепя активно от ЕК, а ЕСКО договорът е регламентиран в националното законодателство и има натрупан дългогодишен опит от прилагането му. Няколко са инициативите и организациите, благодарение на които ЕСКО механизмът бе припознат в Плана за възстановяване и устойчивост. На първо място, това е проектът, финансиран по програма "Хоризонт 2020", FinEERGo-Dom в лицето на партньора за България – "Еконолер". Проектът цели да репликира успешния латвийски опит за реновация на многофамилни жилищни сгради в пет страни - Полша, Румъния, Австрия, Словакия и България.

Сериозен е и приносът на българската ЕСКО асоциация - Алианс за енергийна ефективност, член на Глобалната ЕСКО мрежа и администратор за България на Еврейския ЕСКО кодекс, както и инициативите под егидата на проекта BeSmart H2020 за подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност.