Новини

Планинските райони искат от ЕС да подпомогне възобновяемата енергия

20.09.2011,
 
Селските райони се нуждаят от политическа и финансова помощ от Европейския съюз, за да развият местното производство на енергия от възобновяеми източници, като биомаса и малки ВЕЦ, споредевропейската асоциация за сътрудничество и развитие на планинските райони Евромонтана. Асоциацията  обединява 72 организации от 17 страни – Франция, Испания, Португалия, Италия, Гърция, Великобритания, Норвегия, Швеция,  Румънияи др. В нея членуват агенции за развитие и за опазване на околната среда, центрове за развитие на селското стопанство и селските райони, териториални администрации и местни власти, изследователски институти и др., както от Западна, така и от Централна и Източна Европа. Мисията на Евромонтана е да оказва помощ за интегрираното и устойчиво развитие на планинските райони и за подобряване на качеството на живот в тях. През 2010 г. Евромонтана разработи предложение за Енергийна стратегия в планинските райони.

Докато в момента ЕС има много инициативи, насочени към използването на енергия от ВЕИ в градски територии, като например инициативата „Интелигентни градове”, Евромонтана изразява съжаление, че специфичните нужди на селските райони в това отношение много често са пренебрегвани.

С развитието на европейската енергийна политика бихме искали ЕС да прояви по-голяма загриженост към селските райони и малките населени места, смятат от Евромонтана. Всъщност става въпрос за постигането на оптимално съчетание от разнообразни възобновяеми енергийни източници, които така или иначе съществуват на местно равнище – слънце, вятър, вода, биомаса или геотермални води. Тяхното ефективно използване ще подпомогне местното устойчиво развитие.

Все по-широкото използване на енергията от местни ВЕИ ще гарантира сигурността на енергоснабдяването в селските райони. Така например, във Франция градските жители са облагодетелствани с непрекъснато електроснабдяване през цялата година. В същото време в планинските населени места се наблюдават повече от 10 прекъсвания на електрозахранването годишно, причинени от неблагоприятни климатични условия – поройни дъждове, ураганни ветрове, обилни снеговалежи и др., които са често явление в планината и могат сериозно да повредят високоволтовите далекопроводи и други съоръжения по инфраструктурата.

Изграждането на местни мрежи за пренос на енергия от ВЕИ в най-голяма степен ще повиши сигурността на електроснабдяването на планинските райони, особено ако се използват различни видове източници – фотоелектрически модули, вятърни турбини, геотермална енергия и др.

Осигуряването на отопление – централизирано или с течни горива, в селските райони е трудна работа поради тяхната отдалеченост. Усилията трябва да се насочат към използване на ресурсите, които са най-близо до тях, т.е биомасата. Затова от Евромонтана смятат, че в енергийните приоритети на ЕС, наред с големите енергийни коридори, трябва да намерят място и проблемите с енергоснабдяването в малките населени места, като се прецени какво може да се направи на местно равнище и как най-добре да се използва това, с което те разполагат като природна даденост.

Понастоящем най-голям дял в енергията от ВЕИ в планинските райони в Европа се пада на енергията от големи ВЕЦ, повечето от които са построени след Втората световна война. Тъй като водният потенциал за големи ВЕЦ вече е ограничен, остава възможността за изграждането на по-малки ВЕЦ и микротурбини за задоволяване на местни нужди.

Безспорно, огромният местен потенциал за задоволяване на енергийните нужди в планинските райони се съдържа в биомасата от санитарна сеч или отпадъчните продукти при дървопреработването. Повече от 40% от планинските територии в Европа са покрити с гори, които превръщат тези райони в огромен източник на енергия. Дървесната биомаса може да се използва като гориво или директно в печките на домакинствата, или след преработка в пелети, брикети и др. – във водогрейни котли.  
В румънския град Ватра Дорней голяма ТЕЦ произвежда топлина и електричество за градската мрежа, като оползотворява дървесните трици от всички дървопреработвателни предприятия в района.

В момента Евромонтана проучва възможностите за по-ефективна експлоатация на горите на местно равнище. Например, да не се допуска изнасянето на добития дървен материал за обработка извън района, като по този начин местното стопанство се лишава от отпадъчните продукти от дървопреработката, а така също и от работни места.

От Евромонтана подчертават също, че планинските райони, както и другите селски райони в Европа, не са достатъчно големи за да участват в енергийните и екологичните инициативи на ЕС, като Споразумението на кметовете, което подкрепя общините в изпълнението на проекти за чиста енергия и намаляване на въглеродните емисии. Ако сте малка община или село вие естествено нямате достатъчно административен капацитет, персонал, познания или пари, за да се ангажирате с такива проекти. Въпреки това тези малки общности могат да направят много. Този недостиг на капацитет може отчасти да се запълни чрез участие във финансирания от ЕС проект РУРЕНЕР, който подпомага малките общини да разработват своите Планове за действие за устойчива енергия.

Самата асоциация Евромонтана разработва предложения за проекти и кандидатства за финансиране от европейската програма Интелигентна енергия за Европа, която подкрепя инициативи за повишаване на енергийната ефективност и използване на ВЕИ.  
 
Източник: http://www.rural-energy.eu