Новини

Да обновим Европа

26.09.2011,
11 октомври 2011 г. – Европейски ден на обновените сгради
 
Европейският ден на обновяването на сградите ще се проведе на 11 октомври 2011 г. в Брюксел. За участие са поканени политици и представители на строителния и промишления сектор, браншови организации на работодатели и работници, екологични и граждански движения и др. Днес, като се вземат под внимание икономическите, социалните и екологичните предизвикателства пред Европа, повече от всякога политиците се нуждаят от всеобща подкрепа, за да предприемат необходимите мерки за справяне с енергийните проблеми, за възстановяване на икономиката и предотвратяване на промените в климата.

За да осигури икономическия ръст и просперитета на гражданите си, Европа се нуждае от сигурна и достъпна енергия. И тъй като на сградния фонд се падат почти 40% от общата енергийна консумация, конкретните и амбициозни действия за намаляване на енергопотреблението в сградите трябва да бъдат абсолютен приоритет в европейската енергийна политика. Тези действия включват цялостно и пълно обновяване на съществуващите сгради с цел намаляване на енергийните им нужди, като успоредно с това се повишава комфортът на обитаване.

Цялостното обновяване на сградите ще спести 32% от общото потребление на първична енергия, или  4 млрд. барела вносен петрол годишно, ще намали сметките за енергия на данъкоплатците и ще създаде 2 млн. нови работни места, с което ще допринесе за устойчивия растеж.

От друга страна, неизпълнението на целите за енергийни спестявания означава лишаване от нови работни места, от икономии на парични средства за потребителите и бизнеса, а също и отказ от използването на доказани технологии за ефективно намаляване на въглеродните емисии.

Всяка година само около 1.2% от съществуващите сгради в Европа се обновяват и около 0.1% се разрушават. Дори ако в тези 1.2% от обновените сгради са приложени най-високи стандарти за енергийна ефективност, Европейският съюз няма да успее да постигне предвидените 20% енергийни спестявания до 2020 г. Обновяването трябва да обхваща поне 3% годишно от сградния фонд през следващите 40 години, за да се постигнат набелязаните цели за 2020 и 2050 г. Необходимо е да се разработи европейска стратегия за широко разпространение на цялостното обновяване на сградите, като енергийните им нужди се намалят със среден коефициент 6, което представлява 84% подобряване на съществуващите енергийни характеристики.

Преди всичко при обновяването трябва да се използват всички съществуващи към момента енергоспестяващи технологии. По този начин енергийната консумация може да се намали с между 60 и 90% за повечето от сградите в Европа. И второ, делът на обновените сгради трябва да нарасне до 3% годишно преди 2020 г., което е осъществимо само с поемането на твърд политически ангажимент. Европейските правителства трябва да направят правилния избор за бъдещето и да приемат обновяването на съществуващия сграден фонд като водещ приоритет в амбициозния си дневен ред.

Източник: www.renovate-europe.eu/red