Новини

Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите

27.09.2011,
В края на август 2011 г., проектно предложение на ЕнЕфект Консулт бе одобрено за финансиране в конкурс с отворена процедура „Национални квалификационни платформи и пътни карти до 2020 г.”, проведен в рамките на новата инициатива „BUILD UP Skills” на програма „Интелигентна енергия – Европа”. В момента дружеството се намира в процес на преговори с ЕК, като при положителен резултат се очаква проектът да стартира през октомври 2011 г.

Проектното предложение „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г.”, подготвено от консорциум в състав ЕнЕфект Консулт ЕООД (координатор), Национална агенция за професионално образование и обучение и Камара на строителите в България, предлага обединяване на усилията на ангажираните в строителния сектор и националната образователна система, с цел рязко повишаване на знанията и уменията на специалистите и работниците в строителството за изграждане на сгради с почти нулево потребление на енергия.

Националната платформа
за диалог, която ще бъде инициирана в рамките на проекта, ще изгради основата на цялостен процес за консултации и взаимодействие на всички участници в сферата на строителството и свързаното с него професионално обучение (професионални сдружения и камари, асоциации на производителите в бранша, центрове за професионално обучение, публични власти и др.). Ще бъде проведено детайлно изследване на ситуацията към момента, включващ: 

1) анализ и оценка на националната система за продължаващо обучение в строителния сектор и степента, в която тя посреща нуждите от допълнителни умения за внедряване на мерки за ЕЕ и ВЕИ в сградите;

2) анализ и оценка на националните политики и стратегии за постигане на целите до 2020 г. (включително очаквания принос на строителния сектор), националния план за развитие на ВЕИ и плановете в изпълнение на Директивата за енергийните характеристики на сградите, както и националния план за разкриване на „зелени” работни места (Национална програма за реформи (2011-2015 г.) в изпълнение на стратегия „Европа 2020”);

3) идентифициране на бариерите и празнините, както и на необходимостта от обучения, обучители и измерими данни за нуждите от квалифицирана работна сила до 2020 г.

Въз основата на това изследване ще бъде подготвена Национална пътна карта и стратегия за изграждане на умения, която ще бъде предложена за одобрение от отговорните институции и заинтересуваните страни, със съответните ангажименти за прилагане и изпълнение на заложените конкретни мерки и задачи. Крайната цел на проекта е Пътната карта да се наложи като ценен инструмент за постигането на националните цели в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и климатичните промени, както и на амбициозните цели на ЕС, отразени в Директивата за енергийните характеристики на сградите и в Директива 3 за ВЕИ.