Новини

08.12.2023,

Комисията приветства политическото споразумение относно нови правила за подобряване на енергийните характеристики на сградите в целия ЕС

Комисията приветства предварителното споразумение, постигнато на 7 декември 2023 г. между Европейския парламент и Съвета за намаляване на емисиите и потреблението на енергия от сградите в целия ЕС. Засилената Директива относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) ще подкрепи усилията на ЕС за декарбонизация на сградите в целия Съюз. Това е област, в която конкретното въздействие на Европейския зелен пакт ще подобри качеството на живот на хората в техните домове и на работните им места и ще понижи сметките им за енергия. Това споразумение също така ще засили енергийната независимост на Европа в съответствие с плана REPowerEU и ще предложи солиден икономически аргумент в полза на по-чистия сграден сектор в ЕС.

Сгради с по-добри характеристики за по-ниски сметки за енергия и по-малко емисии

Преразгледаната директива ще определи набор от мерки, които ще помогнат на правителствата на държавите от ЕС да стимулират структурно енергийните характеристики на сградите, със специален акцент върху сградите с най-лоши характеристики.

  • Всяка държава членка ще приеме своя национална крива за намаляване на средното потребление на първична енергия от жилищни сгради с 16 % до 2030 г. и с 20/22 % до 2035 г., като ще разполага с достатъчно гъвкавост, за да вземе предвид националните обстоятелства. Държавите членки могат свободно да избират към кои сгради да се насочат и какви мерки да предприемат.
  • Националните мерки ще трябва да гарантират, че най-малко 55 % от намалението на средното потребление на първична енергия се постига чрез саниране на сградите с най-лоши характеристики. 
  • По отношение на нежилищния сграден фонд преразгледаните правила изискват постепенното му подобряване чрез минимални стандарти за енергийните характеристики. Това ще доведе до саниране на 16 % от сградите с най-лоши характеристики до 2030 г. и на 26 % от сградите с най-лоши характеристики до 2033 г.
  • Държавите членки ще имат възможност да освобождават определени категории жилищни и нежилищни сгради от тези задължения, включително исторически сгради или ваканционни жилища.
  • Подобрените сертификати за енергийни характеристики ще се основават на единен образец на ЕС с общи критерии, за да се информират по-добре гражданите и да се улеснят решенията за финансиране в целия ЕС.
  • За да се води борба с енергийната бедност и да се понижат сметките за енергия, мерките за финансиране ще трябва да стимулират и съпътстват санирането и да бъдат насочени по-специално към уязвимите клиенти и сградите с най-лоши характеристики, в които живеят по-голям дял от енергийно бедните домакинства.
  • Държавите членки ще трябва също така да гарантират, че са налице предпазни мерки за наемателите, за да се преодолее рискът от съдебно отстраняване на уязвими домакинства, породен от непропорционално увеличение на наемите след саниране.

Старт на вълната на саниране

Преразгледаната ДЕХС съдържа мерки за подобряване както на стратегическото планиране на санирането, така и на инструментите за неговото гарантиране. Съгласно договорените разпоредби държавите членки:

  • въвеждат национални планове за саниране на сгради, за да определят националната стратегия за декарбонизация на сградния фонд и начините за преодоляване на оставащите пречки, като например финансиране, обучение и привличане на повече квалифицирани работници
  • създават национални схеми за паспорти за саниране на сгради, за да водят собствениците на сгради по пътя на тяхното поетапно саниране към сгради с нулеви емисии.
  • въвеждат обслужване на едно гише за собствениците на жилища, МСП и всички участници във веригата за създаване на стойност в областта на санирането, за да получат специализирана и независима подкрепа и насоки. 

Освен това споразумението ще помогне на ЕС постепенно да премахне котлите, захранвани с изкопаеми горива. Субсидиите за инсталирането на самостоятелни котли, захранвани с изкопаеми горива, няма да бъдат разрешени, считано от 1 януари 2025 г. Преразгледаната директива въвежда ясно правно основание за държавите членки да определят изисквания за топлогенераторите въз основа на емисиите на парникови газове, вида на използваното гориво или минималния дял на енергията от възобновяеми източници, използвана за отопление. Държавите членки ще трябва също така да определят конкретни мерки за постепенното извеждане от употреба на изкопаемите горива, използвани за отопление и охлаждане с оглед на пълното премахване на котлите, захранвани с изкопаеми горива, до 2040 г. 

Източник: Официален сайт на ЕК