Новини

15.12.2023,

Ролята на общините и моделите за предоставяне на интегрирани услуги за сградно обновяване

Община Габрово домакинства работна среща по Проект SHEERenov+, финансиран по Програма на Европейския съюз за околната среда и климата LIFE, подпрограма „Преход към чиста енергия“.

По време на посещението експертите от консорциума на проекта обсъдиха ролята на общините и моделите за предоставяне на интегрирани услуги за сградно обновяване, като също така се проведоха и срещи с домоуправители и собственици в един от обновените жилищни блокове в града по националната програма за енергийна ефективност. 

По-рано през ноември такова среща бе организирана и в град Пловдив, с което бяха открити практическите дейности по проекта, чиято мисия е сградното обновяване най-накрая да се превърне в бизнес, от който печелят всички – и граждани, и професионалисти.
Такива срещи предстоят и в София, Стара Загора, Бургас и Русе, където през 2024 г. ще функционират центрове за комплексно обслужване на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите. 

За SHEERenov+:
Досега моделът за енергийно обновяване в България се прилагаше при 100% финансова и административна подкрепа. Резултатът е по-малко от 3000 сгради, обновени с обществени средства от националния бюджет и европейско финансиране. Изчисленията показват, че при тази скорост ще трябват 200 години, за да се обновят всички нуждаещи се сгради. Затова е належаща трансформация на модела за ускоряване на процесите на енергийно обновяване на сградния фонд. Промяната на политиката в това отношение е инициирана с Националния план за възстановяване и устойчивост (NRRP) и призовава за „преход от съществуващия модел за енергийна ефективност на многофамилни сгради, който се основава на 100% публично финансиране, към пазарно ориентиран модел с участие на собствениците, бизнеса и публичните власти”. Най-необходимите реформи – обслужване на „едно гише“ (OSS), дефиниция за енергийна бедност, законодателни промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), фигурират в Плана, а инвестиционният компонент предвижда постепенно увеличаване на финансовото и организационното участие на собствениците. 

На територията на София в рамките на проекта SHEERenov (H2020) бе разработен и тестван иновативен (за България) модел за предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на жилища, адаптиран към работещи решения от най-добрите европейски практики, а именно Естония и Унгария. Проектът SHEERenov+ (LIFE 2022) е негово естествено продължение, надграждайки вече постигнатите резултати. Крайната цел на проекта е значителното повишаване на мащаба на енергийното обновяване в българския жилищен сектор, подпомагайки създаването на мрежа от общински OSS, работещи на бизнес принцип и предлагащи пълен набор от услуги за енергийна ефективност. 

Дейностите по проекта ще се извършват в градовете София, Пловдив, Габрово, Стара Загора, Бургас и Русе, осигурявайки предоставянето на интегрирана услуга за обновяване на домове в цялата страна.
Координатор на проекта е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, с партньори Българо-австрийска консултантска компания (БАКК), ЕВН Топлофикация, „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ” ООД, Българо-румънска търговско-промишлена палата, Община Габрово, „ПРОБУЖДЕНИЕ“ ЕООД, ФИАБЦИ България.