Новини

Проектно предложение "Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия" (PassREgs) навлиза в преговорен процес

01.12.2011,
В края на ноември 2011 г. проектното предложение „Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREgs), подготвено в рамките на поканата за представяне на проектни предложения към програма Интелигентна енергия - Европа: CIP-IEE-2011 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия в сградите – сгради с потребление на енергия, близко до нулевото”, бе одобрено за финансиране и навлезе в процес на окончателни преговори с Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации към ЕК. Целта на този проект е да подкрепи създаването на нови водещи „пасивни” райони, като използва опита на вече установени лидери в областта – региони, които много преди сроковете, поставени от ЕС, са изпълнили изискванията за строителство на сгради с близко до нулево потребление на енергия. Подготовката на регионите ще се базира предимно на стандарта „Пасивна сграда” („Passive House”), като особен акцент е използването на енергия от възобновяеми източници.

Проектното предложение е разработено от консорциум, включващ представители на 10 европейски държави, с координатор Passive House Institute (Дармщад, Германия).

Проектът представлява ценен инструмент за постигането на амбициозните цели на ЕС за подобряване на енергийната ефективност на сградите, така, както са определени в чл. 9 на Директивата за енергийните характеристики на сградите. Този проект ще постави основите за широко приложение на концепцията „Пасивна сграда” и създаването на пасивни региони, като така допринесе чрез конкретни дейност за изграждане на капацитет и разработване на пилотни проекти за устойчивото развитие на участващите общини и райони.

Основните задачи на проекта са следните:
  • да повиши знанията за нискоенергийните сгради сред разнообразни целеви групи, включително мениджъри и специалисти на общинско, регионално и национално равнище;

  • да подобри квалификацията на експертите в регионите, заявили участието си в проекта, чрез специализирани обучения в областта на интелигентните енергийноефективни решения в сградите;

  • да улесни достъпа до необходимите компоненти и технологии чрез активно взаимодействие с производители и дистрибутори в участващите региони;

  • да стимулира обмена на доказани в практиката инструменти и механизми;

  • да засили разбирането на факторите за успешно прилагане на концепцията за нискоенергийните сгради с оглед на спецификата на всеки регион.
За да бъдат постигнати тези цели, ще бъдат инициирани анализи на успешните практики в напреднали европейски региони. Въз основа на резултатите ще бъдат генериран набор от решения и инструменти, приложени в успешните модели. В същото време, серия от строителни форуми и инициативи ще допринесе за обсъждането на тези модели при отчитане на местния контекст и за адаптирането им в участващите региони с подкрепата на проектния екип от експерти. Изградените нови модели за всеки регион ще включват пилотни сгради, чиито демонстрационен ефект ще стимулира допълнително развитието на местните пазари. В тази посока ще бъдат разработени и проведени обучения за проектанти, инженери и строителни специалисти (с акцент върху общинските експерти), с цел подобряване на капацитета за прилагане на конкретни енергийноефективни решения на местно ниво. Включените в проекта общини ще получат достъп до експертни знания на най-високо равнище за възможностите за постигане на целите, заложени в Директивата за енергийните характеристики на сградите до 2020 г., като заедно с това ще се възползват и от изработените модели за оптимизирано енергийно планиране и устойчиво развитие на пазарите и инфраструктурата.

Повече информация за проекта можете да намерите в интернет сайта на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.