Новини

Предстои обсъждането на измененията на Закона за енергийната ефективност в Народното събрание

15.01.2013,
Законът за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност е разработен във връзка с транспонирането на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите в българското законодателство.

Директивата предвижда въвеждане на обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в Европейския съюз, за да се постигнат целите за двадесетпроцентно спестяване на първична енергия и да се създадат условия за повишаване на енергийната ефективност в сградите.

Основната насоченост на проектозакона е да допринесе съществено за постигането на целите на страната в областта на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на енергия чрез подобряване на енергийните характеристики на сградите.

Най-важните нови положения включват разработване на Национален план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия; издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики; енергийно обследване и сертифициране на съществуващи сгради в сектор обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 m2, а от 9 юли 2015 г. – над 250 m2; признаване на регулираните професии „оценител по енергийна ефективност на сгради” и „оценител по енергийна ефективност на промишлени системи”; въвеждане на система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики (издадените сертификати за енергийни характеристики през съответната година се подлагат на проверка) и др.

След одобряването му от Министерския съвет законопроектът, заедно с мотивите към него, е внесен в Народното събрание на 27 ноември 2012 г. и в момента тече обсъждането му в съответните водеща и участващи комисии, след което предстоят първо и второ четене в пленарната зала.