Новини

Кръгла маса по предложенията за изменения на съществуващата нормативна уредба за енергийна ефективност на сградите

10.03.2014,
На 07.03.2014 г. в заседателната зала на УАСГ бе проведена кръгла маса за обсъждане на предложенията за изменения на съществуващата нормативна уредба за енергийна ефективност на сградите. Организатори на срещата бяха Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Сдружението “Информационна група Пасивни сгради България”,  Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), и Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Официални гости бяха експертите от Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) и г-н Оливър Раф – директор на Европейския институт за енергийните характеристики на сградите, Брюксел.

image/jpeg
Нормата дефинира какво трябва да се постигне, а въпросът как да се постигне то остава в ръцете на местните правителства, обясни арх. Здравко Генчев

В регулациите, с които Европа ни задължава да направим сградите си енергийно ефективни, е важен принципът на директивата: нормата дефинира какво трябва да се постигне, а въпросът как да се постигне то остава в ръцете на местните правителства. „Ние не можем да си позволим в тези регулации да кажем каква дограма да се използва, каква изолация, от какви материали трябва да се строят стените. Ние трябва да кажем какво трябва да се постигне. Трябва да се заложат цели, към които да се стремим“, обясни арх. Здравко Генчев от ЕнЕфект, един от инициаторите на дискусията.

В частност, работата по новите норми за енергийна ефективност налага да се дефинира едно изцяло ново за нашата страна понятие – „почти нулевоенергийна сграда“ (ПНЕС). От дебата в УАСГ обаче се видя, че този израз е доста широкообхватен. Нужно е да се дефинират конкретни стойности на интегрирания показател на специфично потребление на енергия (KWh на кв. м), допустимите максимални равнища на CO2, дела на енергията от ВЕИ, комфорта на потребителите. Имайки всичко това предвид, трябва да се обхване целият жизнен цикъл на дадената сграда.

Практиката показва, че ако се мисли за потреблението на енергията от самото начало на процеса на създаването на една сграда, т.е. е от самото начало на нейното проектиране, това дава много добър резултат, посочиха от ИГ „Пасивни сгради“. За целта обаче е нужно да се мисли за енергийната ефективност от самото начало. Не само това – нужно е да се мисли за всички нейни системи и компоненти –т. нар. интегриран подход.

 image/jpeg
За енергийната ефективност трябва да се мисли още при започването на проекта, заяви арх. Георги Николов