Новини

Становище на Институт “Пасивна къща” относно използването на концепцията “Пасивна къща” от градовете и местните общности като основен подход към опазването на климата чрез реални енергийни спестявания в сградния сектор

13.03.2014,
Изменението на климата неминуемо засяга всички нас, а за ефективно противодействие на този процес се налага да намалим значително потреблението на енергия в дългосрочен план. Това означава ефективно използване на наличната енергия и налагането на енергийната ефективност като първостепенен приоритет. Градовете и местните органи на управление са едни от най-важните фактори, когато става дума за опазване на климата на местно равнище. От решаващо значение е участието на всеки гражданин, всяка общност, във всеки регион.
 
Средно около 40% от общото потребление на енергия в индустриално развитите страни се дължи на потреблението в сградите. Ето защо значителното подобряване на енергийната ефективност в сградите има важно въздействие върху ползите за всеки град, община или район от разумното управление на енергията. Предвид дългия експлоатационен живот на сградите, прилагането на последователен подход в това отношение е от изключително значение.
 
В течение на повече от 20 години, Институт “Пасивна къща” е посветил усилията си на налагането на стандарта “Пасивна къща”, с който може да се постигне подобрение от порядъка на 40% до 75% на потреблението на енергия за отопление и охлаждане при сгради ново строителство в сравнение с настоящите строителни норми. В случаите на енергийни обновявания на сградите, спестявания от порядъка на 75% до 95% са нещо обикновено.
 
Въз основа на своя богат опит, Институт “Пасивна къща” състави списък от 10 точки с цел да подпомогне използването на ефективни мерки за енергийна ефективност в сградния сектор на местно равнище:
 
1) Насърчава се приемането на политическо решение, според което новите обществени сгради, собственост на града или общината, в бъдеще да могат да се изграждат само по стандарта “Пасивна къща”. Оставащата минимална потребност от енергия следва да бъде задоволена в максимална възможна степен от възобновяеми енергийни източници. Така, при допълнително оборудване на сградите с инсталации за енергия от ВЕИ, може да се достигне стандарт “Пасивна къща плюс” (с напълно устойчиво производство на енергия) или “Пасивна къща Премиум” (с излишък на генерирана енергия от ВЕИ). Обновяване на съществуващи сгради би следвало да се извършва само с подходящи за пасивни сгради компоненти и материали, което означава достигане на стандарта “EnerPHit” – т.е. реконструкция, която често води до 10-кратно намаляване на потреблението на енергия. Използването на енергия от ВЕИ следва да се взима под внимание и при подобни „дълбоки” енергийни обновявания.
 
 image/jpeg
Общинско училище по стандарта “Пасивна къща” във Франкфурт/Германия
Снимка: Институт “Пасивна къща”
 
2) Насърчава се приемането на политическо решение, според което земята, собственост на местния орган на управление, да може да се продава само при условие, че строителството върху нея ще се извършва по стандарта “Пасивна къща”, или че при обновяванията ще се използват компоненти за “Пасивна къща” с интегриране на енергия от ВЕИ. Трябва да бъде осигурена подходяща верификация на това намерение, като например предварително проектиране със софтуерния Пакет за проектиране на пасивни сгради (PHPP).
 
3) Градоустройственото планиране в общините трябва да бъде съобразено с климата. Трябва да бъдат взети под внимание топографското ситуиране на сградата, нейната компактност и ориентация спрямо слънцето, преобладаващата посока на вятъра и засенчването. Такова проектиране трябва да бъде подкрепено чрез обвързващи спецификации на механичните системи и енергийни инсталации на сградата.
 
4) Фирмите за жилищно строителство, собственост на общината, трябва да бъдат задължени новопостроените от тях сгради да отговарят на стандарта “Пасивна къща” и да модернизират съществуващия сграден фонд с използване на компоненти за “Пасивна къща” с интегриране на енергия от ВЕИ.
 
5) Градът или общината могат да създадат своя собствена финансова насърчителна програма, насочена към инвеститорите и частните собственици на сгради. Така те ще бъдат стимулирани да се включат в дейностите за опазване на климата чрез строителство на нови сгради и обновявания с използване по стандарт “Пасивна къща” с използване на ВЕИ.
 
6) Качеството на работата по предписаните мерки следва да се гарантира чрез използване на методология за проверка дали действително са спазени необходимите стандарти на всеки етап от изпълнение на сградата. Тези етапи могат да включват, например, идеен проект, приемане на окончателния  проект, първа проверка на място при завършване на сградната обвивка, втора проверка на място след полагане на въздухоплътния слой, проверка при издаване на сградата, оценка на техническите измервания, сертифициране от независим орган.
 
7) Както показва опитът от водещите европейски градове, на основата на предписанията на стандарта “Пасивна къща” могат да бъдат разработени и реализирани цялостни пилотни проекти за неутрални по отношение на климата градски региони.
 
8) Следва да бъдат планирани и организирани информационни кампании и допълнителни обучения за комуникация с инвеститорите, строителите, собствениците на сгради (обществени и частни), обитателите, архитектите, специалистите, местните фирми, експертите по градоустройство и политиците. Осигуряването на консултации за собствениците на проекти преди издаването на строителни разрешения трябва да стане задължително, за което следва да бъдат създадени подходящи консултативни звена в рамките на общинската администрация.
 
 
 image/jpeg
Цял градски район изграден по стандарта “Пасивна къща” –
новият “Банщад (Гаров район)” в Хайделберг, Снимка: Институт “Пасивна къща”
 
 
9) Следва да се насърчава използването на енергоспестяващи домакински електроуреди и технологии в сградните инсталации - както чрез информационни кампании, така и чрез подходящи финансови стимули.
 
10) Популяризирането на строителството по стандарта “Пасивна къща” и използването на енергия от ВЕИ трябва да бъдат твърдо вградени в общинската комуникационна стратегия и предвидените кампании по тази тема. За постигане на по-широко обществено въздействие трябва да се въведе мониторинг на потреблението на енергия от общинските сгради и констатациите да бъдат публикувани като примери за подражание.
 
Институт “Пасивна къща” е убеден, че изпълнението на пълния спектър от тези мерки ще допринесе значително за намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в сградния сектор, като същевременно ще осигури значително намаление на общинските разходи. Съществуват множество примери от градове и общини в цяла Европа и други части на света, които вече са реализирали тези принципи изцяло или отчасти и са спечелили от постигнатия в резултат на това принос към опазването на климата. Този документ е предназначен да стимулира други градове и местни органи на управление до инициират реформи на практиките в сградния сектор в териториите, които попадат под тяхната юрисдикция, тъй като изменението на климата засяга всички нас.
 
 
 
Passive House Institute (Институт “Пасивна къща”)
Dr. Wolfgang Feist
Rheinstraße 44/46
64283 Darmstadt
Germany
tel. +49 (0)6151 82699- 0
fax. +49 (0)6151 82699-11
email: mail@passiv.de
 
 
 
 
 
 
Единствена отговорност за съдържанието на това становище носи авторът. То не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Европейската асоциация за творчество и иновации (EACI), нито Европейската комисия, ще носят отговорност за нещо, свързано с използването на съдържащата се в настоящето информация.