Новини

Българските общини настояват за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност

01.11.2017,
XIX-та международна конференция на ЕкоЕнергия завърши с призив за децентрализация на финансовите механизми и засилена роля на местните власти при изпълнението и контрола върху проектите

image/jpeg

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради доказа, че общините са най-добрите изпълнители на политиките за енергийна ефективност. За да бъдат те още по-успешни обаче е необходимо да бъдат подкрепени целево от държавата, а защо не – и от бизнеса и неправителствения сектор.

Около това становище се обединиха повече от 70 участници в XIX-та международна конференция на ЕкоЕнергия, която се проведе на 26-27 октомври в Бургас. В събитието взеха участие Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, изпълнителните директори на НДЕФ и ФЕЕВИ Камелия Георгиева и Димитър Дуков, представители на АУЕР, НСОРБ, КСБ, БАИС, кметове, заместник-кметове и общински специалисти от 25 български общини.

image/jpeg

Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, подчерта необходимостта от приемане на дългосрочна визия за по-нататъшно развитие на политиките в жилищния сектор и конкретно на Националната програма за енергийна ефективност в сътрудничество с ЕкоЕнергия и неправителствения сектор. Бяха поставени акценти върху необходимостта за децентрализация на програмата и финансовите механизми, които да осигурят бъдещо активно участие на гражданите в процеса на обновяване. Специално внимание беше обърнато на необходимостта от засилване на комуникационната кампания и изграждането на капацитет за изпълнение на проектите, а не на последно място – и за все по-засилено прилагане на ЗУЕС. Зам.-министър Крумова представи ясна линия на натрупания до сега опит в НПЕЕМЖС и изрази своята готовност и воля за съвместно сътрудничество по въпросите за подобрение на програмата и нейната съгласуваност в контекста на жилищната стратегия. Крумова взе участие в панелната дискусия и отговаря на въпроси от цялата зала като демонстрира пряка заангажираност за подобрението на в бъдещото развитие на програмата.

Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, анонсира предложеното 150-процентно увеличаване на средствата за енергийна ефективност в новия етап на  Механизма за финансиране на ЕИП (т.нар. Норвежка програма). Бяха представени  новите 5 приоритетни области, сред които за първи път ще има компонент, посветен на почти нулевоенергийните сгради – стандартът, който публичните власти ще са задължени да следват след края на 2018 г. Заместник-министър Станков заяви готовността си за активно сътрудничество с ЕкоЕнергия за организиране на серия от събития за популяризиране на програмата и резултатите от нея.

Камелия Георгиева и Димитър Дуков, изпълнителните директори на НДЕФ и ФЕЕВИ, представиха възможностите за финансиране на общинските проекти за енергийна ефективност в панела „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“. Инструментите на ФЕЕВИ и грантовите схеми на НДЕФ могат успешно да се комбинират при реализирането на проектите от местните администрации, заявиха двамата експерти. Изразиха още мнение, че това допълнително ще облекчи общините, тъй като голяма част от тях изпитват затруднения при намирането на ресурс за съфинансирането на проектите си.

Таня Христова, председател на ЕкоЕнергия и кмет на община Габрово, откри конференцията като изрази увереността си, че всички присъстващи чрез участието си в дискусията и обсъжданията могат да предложат решения, които биха подобрили и насърчили НПЕЕМЖС да продължи правилната насока. Тя също подчерта ролята на общините, значението и ползите от усилията им в инвестирането в проекти за ЕЕ и след 2020 г., когато почти нулевоенергийните сгради ще бъдат крайъгълен камък около, които ще се организират политиките за устойчиво развитие на местно равнище. Тя ясно очерта ролята на ЕкоЕнергия като изключително полезна в посока на подготовката на местните власти пред новите предизвикателства в сферата на ЕЕ.

Специално внимание бе отделено на организирания от Посолството на Република Франция в България конкурс “Екообщина”, в който общините членки на ЕкоЕнергия традиционно окупираха първите места. Бяха представени редица успешни практики, които с помощта на ЕкоЕнергия ще бъдат разпространени сред всички български общини.

По време на конференцията членовете на Общото събрание на ЕкоЕнергия обсъдиха редица теми, свързани с дейностите на Мрежата през 2018 г. Сред тях са организирането на предстоящата международна конференция под егидата на ЕкоЕнергия в рамките на българското председателство на ЕС през март 2018. Тя ще се осъществи съвместно с европейската общинска мрежа за енергийна ефективност “Енергийни градове” (Energy Cities), Офиса на Споразумението на кметовете и Генералната дирекция “Енергетика” на Европейската комисия. Заедно с това се все решение за организирането на четири регионални срещи на ЕкоЕнергия по актуални теми в общините Бургас, Габрово, Горна Малина и Добрич, както и предложение за учредяване на сертификат за качество на ЕкоЕнергия.

Като резултат от събитието ЕкоЕнергия и участващите в конференцията представители на общини и специалисти в енергийния сектор подкрепиха с декларация готовността си да участват съвместно с държавата за продължаване на политиките в областта на енергийната ефективност като основа за създаване на реални пазарни механизми, с които качествено да се подобрят условията на живот в българските градове.

Материалите от конференцията са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия на адрес: www.ecoenergy-bg.net, както и в страницата на мрежата във Фейсбук.