Новини

10.05.2022, Бургас, Експо център “Флора”,

УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, с любезното съдействие на община Бургас и медийното партньорство на 3е-news организират национална конференция „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“, която ще се проведе на 2–3 юни в Бургас, Експо център “Флора” и онлайн в платформата Zoom.
Създаването на Национален фонд за декарбонизация е ллючова реформа в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), от която се очаква да спомогне за решаването на редица проблеми, свързани  с фрагментацията на наличните инструменти за финансиране и трудностите за привличане на пазарни инвестиции. В рамките на НПВУ, неговото структуриране е с ясна цел за „подпомагане на инвестициите в нисковъглеродно развитие чрез устойчиво и целенасочено финансиране на широка група бенефициенти – крайни потребители на енергия – с оглед максимално постигане на целите за декарбонизация на българската икономика.“ Фондът следва да се използва за предлагане на безвъзмездна финансова и техническа помощ, съчетана с финансови инструменти, включващи кредитни линии и гаранции и/или комбинация от тях.


Именно структурирането на този фонд, подпомагано от проект за техническа помощ на ГД Енергетика, изпълняван от Европейската инвестиционна банка, ще бъде във фокуса на поредната кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България. 

Наред с представителите на екипа, работещ по структурирането на Фонда, за участие в сесиите са поканени представители на търговските банки, публичните финансови институции, енергийни експерти, както и местните власти, от които в голяма степен зависи реализацията на проекти в разглежданите области. Ще бъде използван целият потенциал на партньорите по проект BeSMART – АУЕР, Еконолер, НДЕФ, БСК, КСБ, АЕЕ, УАСГ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, общините Столична и Габрово.

Освен кръглата маса, съпътстващата програма предвижда редица атрактивни мероприятия, посветени на предизвикателствата пред проектирането и строителството на почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС) в България. Конференцията също така ще предложи поглед върху успешните практики и технологичните иновации за проектиране и строителството на почти нулевоенергийни сгради от Европа и България, както и върху съвременните тенденции професионалното образование и обучение в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. От 2 до 4 юни в програмата са включени: 
  • Специализирано изложение на строителни материали и компоненти, подходящи за почти нулево-енергийни сгради

  • Учебен семинар за проектанти и строителни специалисти, както и семинар за домоуправители и собственици на жилища

  • Провеждане на демонстрации и фирмени представяния на най-новите строителни материали, изделия и технологии 

  • Занятия за деца

  • Посещение на сертифицирани пасивни сгради в близост до Бургас