Новини

Общините са ключът за справяне с енергийната бедност и замърсяването на въздуха

05.01.2018,
Държавните механизми за финансиране трябва да се насочат към засилване на ролята на местните власти

Енергийната ефективност и мерките за енергийни спестявания в сградния фонд са най-устойчивият инструмент в борбата с енергийната бедност и замърсяването на атмосферния въздух. В дългосрочен план, те не само ще намалят потреблението на твърди горива и ще направят достъпа до алтернативни начини за отопление възможен – заедно с това, те ще подобрят качеството на градската среда и комфорта на обитаване в нашите домове. А не е никак пресилено да се твърди, че те ще ни направят и по-здрави, и по-отговорни към собственото си поведение и към развитието на нашите градове.

Местните власти са ключът за справяне с енергийната бедност и замърсяването на въздуха. Те единствени имат лостовете да управляват ефективни програми за енергийна ефективност в сградите и да влияят върху поведението на гражданите. А именно това е най-важното – вече е ясно, че без активното участие на гражданите трудно могат да се постигнат значими и устойчиви резултати както в полето на енергийната ефективност, така и за опазването на околната среда и подобряването на условията на живот в градовете. Затова и механизмите за финансова подкрепа в тези области трябва да бъдат насочени именно към местните власти, като заедно с това се обърне сериозно внимание за изграждане на административен и професионален капацитет и провеждане на целенасочени и дългосрочни комуникационни кампании.

Това ще бъде посланието на ХХ юбилейна конференция на ЕкоЕнергия, която е част от официалната политическа програма на българското председателство на ЕС. Вярваме, че това послание ще запълни една сериозна празнина в публичното говорене по темата за чистотата на атмосферния въздух. Вярваме то има потенциал да повлияе върху националните политики по отношение на енергийната бедност и да даде нови посоки за развитие. Затова и ще опитаме да съберем заедно представители на публични органи на централно, регионално и местно равнище, за да обсъдят възможните посоки и решения с оглед засилване на ролята на многостепенното управление и създаване система за осигуряване на необходимите ресурси на местните власти при разработване на собствени политики по отношение на достъпа на гражданите до енергийни услуги, намаляване на бедността (не само енергийната) и подобряването на градската среда. Ще бъдат представени добри практики от България и региона, както и съществуващи възможности за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда. Но преди всичко, ще бъдат чути гласовете на общините – настоящи и бъдещи членове на ЕкоЕнергия…

За да се случи това, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия ще направи всичко възможно да осигури участието на институционални партньори и представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика, Национално сдружение на общините в Република България, Национален център за териториално развитие, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Столична община, представители на местните власти, производители и дистрибутори на енергия, професионални асоциации и индустриални камари, неправителствения сектор и граждански организации.

Събитието е част от серия срещи в областта на политиките за енергийната ефективност, механизмите за финансиране на проекти и прилагането на стандарта за почти нулево-енергийните сгради в България, с фокус върху възможностите за подкрепа за местните власти:

  • Новаторски методи за енергийно обновяване (среща по проект iBROAD) – 13 февруари 2018 г., София;

  • Интелигентни градове и общности: енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини - 26-27 април 2018 г., Габрово;

  • По пътя към почти нулево-енергийните сгради: предизвикателства и възможности - 20-22 юни 2018 г., Бургас;

  • Обучения за енергийно ефективно обновяване на съществуващи сгради и енергийно планиране в общините Добрич и Горна Малина (май-юни 2018 г.)

Пълна информация за XX юбилейна конференция на ЕкоЕнергия можете да намерите в специално създадения уебсайт на адрес www.20th-ecoenergy-conference.info. Регистрирайте се тук – участието е безплатно, но важно за всички нас! Местата са ограничени!