Новини

Габрово, 26-27 април: Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини

26.03.2018,
Уличното осветление, сградното обновяване, автоматизацията и възможностите за финансиране на проекти ще бъдат във фокуса на следващата конференция на ЕкоЕнергия

Времето за събитията и срещите на ЕкоЕнергия никога не е било достатъчно, но тази година възможностите определено са повече. Конференцията в София постави много въпроси, на чат от които ще се опитаме да отговорим само след месец в Габрово – в събитие, което обещава да е не по-малко амбициозно. На 26-27 април в зала „Възраждане“ ще говорим за решения на равнище „градска система“, които ще оползотворят възможностите на енергийната ефективност с оглед осигуряване на по-добро качество на живот и услуги за гражданите и местните общности – това, което всъщност е нашата основна мисия.

Бариери пред интегрираните градски политики
Въпреки напредъка на европейско равнище, все още съществуват сериозни бариери пред прилагането на активни местни политики и конкретни проекти за интегрирано градско развитие, основано на амбициозни подходи към ресурсната, и в частност, към енергийната ефективност. Сред тях са общата рамка на законодателната и публичната подкрепа за изпълнението на стратегическите планове и конкретните инициативи на местните власти, които да генерират ресурс (вкл. частен и корпоративен) и да стимулират засиленото участие на гражданското общество в трансформирането на градската среда и икономика. Това включва достъп до енергийни услуги и информираност, които, както показа и Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, се предоставят най-успешно именно на местно равнище. За действителното осъществяване на енергийния преход са необходими новаторски инструменти за финансиране на проектите, съществена част от които могат и следва да се предлагат, координират и/или управляват от общинските администрации. Сериозен и често подценяван проблем е изграждането на умения за изпълнение, контрол и мониторинг на проектите у местната професионална общност, както и създаването на институционален и организационен капацитет за управление на подобни проекти. Не на последно място, липсата на опростена комуникация с гражданското общество представлява често непреодолима бариера за осъществяване на проекти за интегрирано градско развитие, като методическа и ресурсна подкрепа за осъществяване на целенасочени кампании за промяна на обществените нагласи и насочване на инвестиционните решения трябва да се търси както на национално, така и на европейско равнище.

Подход и цели на конференцията
Конференцията ще събере представители на публични органи и заинтересовани страни на европейско, централно и местно равнище, за да обсъдят ефектите от стратегическия подход на ЕС към процеса на формирането на националните и местните политики, ролята на многостепенното управление и насърчителните мерки за провеждане на местни политики за интегрирано градско развитие, основани на ресурсната ефективност. Специално внимание ще бъде поставено на възможностите и добрите практики при рехабилитацията на системите за улично осветление, които играят водеща роля за облагородяването на градската среда.

Конференцията си поставя следните конкретни цели:
  • Да представи европейските инструменти в подкрепа на интегрираното градско развитие

  • Да представи българския опит в използването на тези инструменти

  • Да способства за генерирането на нови идеи, създаването на партньорства и разработването на проектни предложения по различни теми в отворените процедури на програма Хоризонт 2020

  • Да представи опита и възможните решения в областта на уличното осветление

  • Да представи възможностите и да стимулира българските общини да разработят проекти, подходящи за финансиране по тематично направлние 4 „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в градовете“ на Приоритет Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Институционални партньори и участници
Министерство на енергетиката / Офис на Споразумението на кметовете / Европейска мрежа „Енергийни градове“ (Energy Cities) / Австрийска енергийна агенция / Европейска банка за възстановяване и развитие / енергийни специалисти / представители на университети и изследователски центрове / представители на бизнеса / професионални асоциации и индустриални камари / Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия / Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Очакваме Ви! Участието е безплатно, а регистрацията е отворена до 15 април на адрес https://goo.gl/forms/AJbONzwnsDdyyADN2. Повече информация можете да намерите на нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/ecoenergybulgaria/.