Новини

Бургас, 20-21 юни, изложбен център Флора: По пътя към почти нулевоенергийните сгради - предизвикателства и възможности

29.03.2018,
В отговор на изискванията на Директива 2010/31/EО за енергийните характеристики на сградите, от 1 януари 2019 г. всички нови сгради публична собственост трябва да отговарят на националното определение за „Сгради с близко до нулево потребление на енергия“. Като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ на ЕК („Зимния енергиен пакет“ от 2016 г.), през 2018 г. се очаква да бъдат окончателно одобрени и новите преработени версии на директивите за енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите, в които темата за почти нулевоенергийните сгради и енергийно ефективните сградни обновявания е дори още по-силно застъпена.

В отговор на тези предизвикателство и в помощ на общинските администрации, за първи път приоритет Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въвежда тематично направление „Сгради с близко до нулево потребление на енергия“, по който ще бъдат финансирани проекти за нови сгради и сградни обновявания, проектирани и изпълнени по новите стандарти.

Законодателна рамка
Според изискванията на Директива 2010/31/EО за енергийните характеристики на сградите, всяка държава членка приема собствена дефиниция за сграда с близко до нулево потребление на енергия, която трябва да се осъвременява на всеки три години (за България това предстои през 2018 г.). Тази дефиниция се основава на следните най-общи принципи:

  • висока енергийна ефективност (енергийната ефективност на първо място);

  • преимуществено използване на ВЕИ за задоволяване на вече минималните потребности от енергия за осигуряване на комфортен микроклимат в сградата;

  • икономическа ефективност в целия жизнен цикъл.
image/jpeg

Бариери

Практическото преминаване към строителство по новите изисквания представлява сериозно предизвикателство към всички, участващи в създаването на стойност в строителния сектор. Прилагането на дефиницията означава двукратно намаление на първичната енергия (при сравнение на граничните стойности), съчетано с ангажимент за използване на възобновяеми източници на енергия на място или в близост до сградата и с все по-силно нарастващите изисквания към комфорта и здравословните условия на обитаване. Това поставя качествено нови изисквания към възлагането, проектирането, изпълнението и използването на новите сгради, а предизвикателството нараства многократно, когато се опитаме да приложим тези норми в процеса на сградно обновяване. 

За да бъде отговорено успешно на тези предизвикателства е необходима системна подкрепа за изграждане на капацитет за публичните власти, чиято водеща роля за навлизането на новите норми в практиката е потвърдена от изискването те да прилагат новия регламент две години преди всички останали. Това означава както засилване на административния капацитет за възлагане и управление на подобни поръчки, така и работа за повишаване на квалификацията на работещите в строителния сектор, а не на последно място – изграждане на знания за правилното използване на почти нулевоенергийните сгради. Разбира се, не могат да бъдат пренебрегнати и финансовите бариери, като към настоящия момент стимулите за строителство по новите стандарти са недостатъчни (което обуславя и малкия брой почти нулевоенергийни сгради в експлоатация).

Подход на конференцията
Целта на конференцията, която ще се проведе на 20-21 юни в експо център Флора - Бургас, е да представи европейския опит в строителството на сгради с отлични енергийни характеристики и възможностите за подготовка и финансиране на общински проекти. В програмата са включени различни тематични сесии с участието на авторитетни български и международни лектори и интерактивни формати, които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности. Специален акцент е планираното изложение за строителни фирми, производители и дистрибутори на строителни материали, компоненти и изделия, които ще представят най-новите технологични и проектантски решения за почти нулевоенергийни и пасивни сгради. Като част от съпътстващата програма ще бъде проведено обучение за общински експерти, проектанти и строителни специалисти. Организатори на събитието са Министерството на енергетиката с подкрепата на EEA Grants, Община Бургас, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и фондация „Визия за научен и технологичен растеж“. Повече информация можете да намерите на адрес www.national-nzeb-conference.com