Новини

Подписано беше първото споразумение за новия програмен период по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

01.05.2018,
Първото Програмно споразумение за финансиране на програма „Околна среда и изменение на климата“ за новия програмен период по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 между България и страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия беше подписано днес по време на неформалния Съвет по околна среда в София. Подписите си положиха Иван Иванов, директор на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет и държавният секретар към Министерство на околната среда и климата на Кралство Норвегия Атле Хамар.

Министър Димов  благодари на страните-донори за приноса към България при реализацията на ключови екологични политики. „Подписването на  Програмното споразумение за програмата е израз на изграденото доверие между страните-донори и МОСВ, на доброто сътрудничество, на високата добавена стойност от постигнатите резултати през предходните програмни периоди. То е гарант за желанието да продължим да работим заедно в постигането на високи екологични стандарти и в грижата за околната среда“, каза министър Димов.

Новата програма „Околна среда и изменение на климата“ си поставя за цел чрез предоставеният финансов ресурс от 30,5 млн. лв. да изпълни мерки по прилагане на важни политики в областта на управлението на отпадъците и адаптация и смекчаване към климатичните изменения. Наред с това ще бъде постигнато естествено надграждане на постигнатите резултати от предишния програмен период в областите на екосистемите и управлението на морските води. „Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство затвърди позицията си на основен финансов инструмент, подпомагащ националната политика в областта на морските води“, посочи министърът на околната среда и водите.

Програмен оператор на програмата ще бъде Министерство на околната среда и водите, а целта на финансираните бъдещи проекти е да се осигури висока добавена стойност при изпълнението на ключови политики в областта на околната среда както на национално, така и на европейско ниво, за да се надградят вече постигнатите резултати.

Атле Хамар подчерта, че България е една от първите страни, която приключи преговорите и подписа споразумението. Целта на безвъзмездната помощ е да се намали неравенството в социално-икономически план в Европа и да се укрепят двустранните отношения. Програмата е насочена основно към изграждане на капацитет в области като промените в климата, биоразнообразието, нисковъглеродните емисии, морските басейни и управлението на отпадъците. „Чрез Норвежката агенция по околна среда Норвегия ще продължи да бъде партньор на МОСВ в изпълнението на програмата“, допълни още Атле Хамар.


Източник: МОСВ