Новини

Министър Нанков: "Новият подход за многофондово финансиране ще доведе до по-добро качество на живот в цялата страна, а не само в отделни региони."

15.06.2018,
Предстои да се водят дискусии по много ключови въпроси, свързани кохезионната политика, но е очевидно, че благодарение на гъвкавостта на предложения бюджет за периода след 2020 г., възможностите за развитие ще бъдат толкова много, че от всяка страна ще зависи как ще се придвижва напред. Затова, ако постигнем синергия между секторните политики и териториалното развитие, ще успеем да направим повече с разполагаемия ресурс, ще подобрим стандарта и качеството на живот - балансирано и във всички райони на страната ни. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в Конференция на високо ниво, посветена на Кохезионната политика на ЕС: Перспективи за конвергенция и устойчиви региони след 2020 г.

Новото законодателно предложение на Европейската комисия за кохезионната политика след 2020 г. открива добри перспективи пред държавите-членки, отбеляза още министърът. По думите му новина е, че ще се прилага индивидуален подход към регионите и така средствата ще зависят не само от размера на БВП на глава от населението, но и от допълнителни критерии като миграционен натиск, безработица, младежка заетост и образование, изменение на климата. Това ще позволи инвестиции в интегрирани мерки, които са съобразени с местните особености и ще бъде насърчавано партньорството между общини, области и региони. Новата цел „Европа - по-близо до гражданите“ и въвеждането на по-гъвкав подход за многофондово финансиране ще  дадат възможност за фокус върху спецификите, нуждите и потенциала на конкретните територии. По този начин  важни регионални проекти, които съдържат елементи от различни секторни политики,  ще могат да бъдат финансирани от различни източници и фондове. От друга страна засилването на децентрализирания подход на управление на програмите ще е предпоставка за изпълнение на инвестиции с висока добавена стойност.

Считаме, че прилагането на подхода за многофондово финансиране по бъдещата оперативна програма за регионално развитие в периода 2021-2027 г. ще подпомогне изпълнението на комплексни мерки в целевите територии за решаване на ключови местни проблеми и регионални нужди. Развитието на полицентричната мрежа от градове ще даде възможност за засилване на връзките между  населените места и ще допринесе за подобряване качеството на живот на територията на цялата страна, а не върху отделни нейни части. Така че хората да не напускат родните си места и да работят и живеят достойно там, където са техните корени, отбеляза министър Нанков.

Източник: МРРБ