Новини

ЕК одобри схемата за подкрепа на демонстрационната ПЕЦ Normandie Hydro във Франция

05.08.2018,
image/jpeg

Европейската комисия прецени, че френският проект, който насърчава електропроизводството от приливна енергия, е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. Мярката ще допринесе по-нататък за постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата, без да се нарушава ненужно конкуренцията на единния пазар.

Комисар Маргрете Вестгер, отговаряща за политиката в областта на конкуренцията, заяви: "Приливната енергия е една от технологиите, които могат да допринесат за прехода към енергийно снабдяване с енергия, благоприятстващо климата в Европа. Френският проект, одобрен днес (26/07/2018), ще спомогне за демонстриране на технологиите за оползотворяване на  приливната енергия, в условия, които ограничават нарушаването на конкуренцията."

Приливната електроцентрала (ПЕЦ) Normandie Hydro е демонстрационна инсталация за производство на електроенергия от приливната енергия. Тя ще бъде разработена от OpenHydro и ще се управлява от EDF EN. Ще има седем турбини с мощност 14 мегавата. Турбините ще имат диаметър на ротора 16 метра и ще бъдат монтирани на морското дъно.

Франция възнамерява да подпомогне развитието и експлоатацията на демонстрационната инсталация както чрез оперативна, така и чрез инвестиционна помощ. Целта на обществената подкрепа е да се тества тази нова технология и да се провери потенциалът на приливна енергия във Франция, преди да се използва в по-голям мащаб. Проектът ще улесни развитието на този вид енергия и ще помогне на Франция да постигне целта си за 2020 г. за възобновяема енергия.

Комисията извърши оценка на схемата в съответствие с Насоки за държавна помощ за опазване на околната среда и енергетиката за 2014 г., които позволяват на държавите-членки да подкрепят възобновяема енергия при определени условия. Комисията установи, че проектът насърчава навлизането на нови технологии за възобновяема енергия на пазара и че размерът на помощта е пропорционален и няма да доведе до свръхкомпенсация в съответствие с насоките. Ето защо Комисията стигна до заключението, че проектът ще насърчава използването на електроенергия, произведена от възобновяеми източници, в съответствие с целите на Европейския енергиен съюз, без да се нарушава ненужно конкуренцията.

Източник: Институт за енергиен мениджмънт