Новини

Новите правила на ЕС за пазара на електроенергия – в полза на потребителите и околната среда

11.12.2018,
Създаването на реален европейски пазар на електроенергия ще спомогне за по-достъпното интегриране на енергията от възобновяеми източници. Това е част от решенията, които взеха Съвета на министрите на ЕС и страните членки на 19 декември.
Основните редакции на общите правила за търговия на електроенергия в ЕС бяха неформално съгласувани, за да се преодолеят настоящите трансгранични пречки пред свободната търговия на електроенергия между страните и да се създаде функциониращ европейски пазар, който да позволи свободното преминаване на почти 70% от електроенергията. Това ще улесни интеграцията на възобновяемите източници в мрежата и следователно ще подпомогне усилията за постигане на целта на ЕС до 2030 за ВЕИ от 32%. Наред с това пазарът на електроенергия ще стане по-конкурентен и ориентиран в полза на клиента.

По-добра сделка за потребителите

Потребителите ще имат благоприятни възможности от новите правила, които включват:
  • Смяна на доставчика – електроенергийните търговци ще са длъжни да дават опция за смяна на доставчика (без допълнителни такси) в рамките на максимален период от 3 седмици (и 24 часа към 2026);

  • Умни електромери - потребителите ще имат правото да получат интелигентни измервателни уреди за контрол на потреблението си, освен ако анализът в дадена държава-членка не докаже, че разходите надвишават ползите;

  • Сравнителен ценови анализ – потребителите ще имат право на безплатен достъп до онлайн платформа сравнение на цените на електроенергията;

  • Гъвкав ценови договор – потребителите ще имат възможност да сключват гъвкави договори за електроенергия с енергийни търговци, които обслужват повече от 200 000 клиенти.

Без повече държавни субсидии за най-замърсяващите въглищни електроцентрали

Понастоящем в страните-членки на ЕС се практикува плащането на допълнителни субсидии за поддържането на конвенционални централи в режим на готовност за ограничен период от време при свръх търсене – т.нар. механизми за капацитет или студен резерв. По искане на Парламента съгласуваните текстове предвиждат изготвянето на допълнителна оценка за ЕС (заедно с националните правила) за рисковете за недостиг на електроенергия в държавите-членки, превенцията и избягване на ненужното използване на механизмите за капацитет.

Енергийна бедност и ценово регулиране

Държавите-членки се споразумяха за наличието на възможност за временно регулиране на цените с цел подпомагане на енергийно бедните или уязвими домакинства. Въпреки това се предвижда проблемът с енергийната бедност да се адресира и чрез схемите за социално подпомагане.

Страните-членки на ЕС, които все още регулират цените на домакинствата, могат да продължат да правят това, но трябва да представят доклади за оценка на напредъка към премахване на регулирането на цените. До 2025 г. Комисията ще представи доклад за цялостния напредък на ЕС, който може да включва предложение за прекратяване на регулирането на цените в електроенергетиката.

След приключването на сделката водещият протокола Кристианис Каринс (Krišj?nis KARI?Š (EPP, LV) сподели мнението, че това споразумение е добро за климата и добро за портфейла. То ще направи пазарът на електроенергия по-конкурентоспособен в границите на ЕС. Заедно с това той каза, че парламентът е успял да се освободи от тежките държавни субсидии, за да може пазарът да изпълнява задачата си да доставя на промишлеността и домакинствата в ЕС достъпна и сигурна енергия.

Следващи стъпки

След настоящето одобрение сделката ще бъде разгледана от Комитета по индустрията, изследвания и енергетика на ЕС на пленарно заседание за одобрение, както и от Съвета. Регламентът и директивата ще влязат в сила 20 дни след публикуването. Държавите-членки ще трябва да приложат директивата до 31 декември 2020 г.


Източник: Европейски парламент