Новини

ЦЕЕ ЕнЕфект стартира нов проект в общините

27.03.2020,
image/jpeg

Новият проект (Municipal energy management systems supporting sustainable financing of local climate actions - MEMS) цели разработването на модел за общинско управление на енергията в България, който да послужи като основа за проектирането и прилагането на нов инструмент за финансиране на проекти за енергийна ефективност, подпомагащ местните власти
В много страни от ЕС прилагането на подобни системи е установена практика, но систематичното управление на енергията практически не съществува в българските общини. Има само няколко малки общини с работеща система за управление на енергията или внедрен стандарт ISO: 50001. Освен това схемите за подпомагане на енергийната ефективност обикновено зависят от прекомерния компонент на безвъзмездната финансова помощ и рядко изискват правилно наблюдение на постигнатите резултати. Проектът ще осигури необходимите условия за стабилен преход от финансиране, базирано на безвъзмездни средства, към устойчиви механизми за финансиране, основани на реално генерирани енергийни спестявания.

Проектът  MEMS се финансира по програма Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. Партньори по изпълнението на дейностите по проекта в България са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Националният доверителен екофонд.

С въвеждането на общински системи за управление на енергията и използването на инструментариума за управление на енергията, разработен от водещата организация по проекта ЦЕЕ ЕнЕфект, общините в България значително ще подобрят процесите си в енергийното планиране, ще разполагат с надеждни данни за извършване на необходимите енергийни анализи и ще могат да разработват много по-голям брой висококачествени проекти с повишен потенциал за привличане на частно финансиране. Това е изключително важно за подобряването на инвестиционния пейзаж, тъй като осигуряването на надеждни данни и осигуряването на строг мониторинг на постигнатите икономии на енергия и генерираните финансови потоци е основна предпоставка за ангажиране в иновативни финансови схеми като енергийни и ESCО услуги и потенциално привличане на инвестиции от националната схема за енергийни спестявания. Като институция, специализирана във финансирането на общински проекти за енергийна ефективност, Националният доверителен еко фонд е изключително заинтересован да използва наличните ресурси и да подобри въздействието върху околната среда от своите инвестиции и възнамерява да насърчи прилагането на новия модел и инструментариум за управление на енергията, предлагайки схема за специално финансиране, изискваща стриктно наблюдение на резултатите, постигнати от подкрепените проекти.