Новини

Проект MEMS: Общинско енергийно планиране и енергиен мениджмънт – опитът на Германия

30.09.2020,
image/jpeg

В рамките на един от скоро стартиралите проекти на ЕнЕфект „MEMS“ (Municipal energy management systems supporting sustainable financing of local climate actions), подпомагащ местните власти чрез разработването на модел за общинско управление на енергията в България, беше завършен задълбочен аналитичен доклад на немския Фраунхофер институт, който също е партньор по проекта.

Докладът предоставя преглед на най-добрите практики в германските общини с акцент върху най-успешните системи за управление на енергията, технически решения и подходи за изпълнение, включително оценка на организационните структури, процеси на планиране, използвани инструменти и възможности за финансиране. Глава II описва най-важните компоненти на общинското управление на енергията в Германия. Глава III представя три общини в Южна Германия, които са въвели успешни общински практики за управление на енергията. По-подробен поглед върху отделните аспекти на общинското енергийно управление е представен в глава IV като са обследвани съответните характеристики и предизвикателства в трите изследвани общини. В резултат се определени препоръки как подходите от Германия могат да бъдат адаптирани към условията и изискванията в България в глава V. Към момента докладът е достъпен на английки език, като се очаква да излезе на български през октомври.

Проектът  MEMS се финансира по програма Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. Партньори по изпълнението на дейностите по проекта в България са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Националният доверителен екофонд. Проектът ще осигури необходимите условия за стабилен преход от финансиране, базирано на безвъзмездни средства, към устойчиви механизми за финансиране, основани на реално генерирани енергийни спестявания.