Новини

18.02.2021,

Още за Плана за взстановяване и устойчивост

По-рано през февруари Европейската комисия приветства вота на Европейския парламент, който потвърди политическото споразумение относно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, постигнато през декември 2020 г. Той бележи важна стъпка към предоставянето на 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства на държавите членки в подкрепа на реформите и инвестициите.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на NextGenerationEU — плана на ЕС. Той ще играе решаваща роля за подпомагане на Европа да се възстанови от икономическото и социалното въздействие на пандемията и ще спомогне за повишаване на устойчивостта на икономиките и обществата в ЕС и за гарантиране на екологичния и цифровия преход.

Одобрението на Европейския парламент прави възможно влизането в сила на Механизма за възстановяване и устойчивост през втората половина на февруари. След това държавите членки ще могат официално да представят своите национални планове за възстановяване и устойчивост, които ще бъдат оценени от Комисията и приети от Съвета. В плановете за възстановяване и устойчивост се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които ще бъдат подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията вече провежда интензивен диалог с всички държави членки относно изготвянето на тези планове.

Предварителното финансиране в размер на 13 % от общата сума, разпределена за държавите членки, ще бъде предоставена на разположение веднага след одобряването на плановете за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира, че финансирането по Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъде получено възможно най-бързо.

На 8 февруари бе публикувана актуализирана версия на Националния план за възстановяване и устойчивост, който може да бъде видян тук.

Можете да се запознаете със Становището на ЕнЕфект по плана, както предложение за за преструктуриране на реформите и инвестициитев направление 2.Б. ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ, раздел 2.Б.1. Нисковъглеродна икономика – тук.