Новини

Фонд ‘Енергийна ефективност’ започна своята дейност

06.06.2006,
На 21 юни в Агенцията за енергийна ефективност бе подписан договорът за управление на Фонд “Енергийна ефективност”. Това е заключителният документ, с който завършва процедурата за избор на управител на фонда. В резултат на продължителен процес на селекция, осъществена в съответствие с правилата на Световната банка, консорциум от три организации - Еконолер (Канада), ЕнЕфект и Елана (България), бе избран за мениджър на Фонд “Енергийна ефективност”. В присъствието на председателя на Агенцията по енергийна ефективност Таско Ерменков и представители на централните медии подписи под документа поставиха директорите на компаниите, участващи в консорциума – Камен Колчев за Елана и д-р арх. Здравко Генчев за ЕнЕфект. От страна на ФЕЕ договора подписа д-р Люлин Радулов, председател на Управителния съвет на фонда.
Фонд “Енергийна ефективност” се създаде по силата на Закона за енергийната ефективност, приет през 2004 г. Основният капитал на фонда в размер на 10 млн. долара бе предоставен от Глобалния екологичен фонд на ООН с подкрепата на Световната банка. Българското правителство участва със средства от бюджета в размер на 3 млн. лв., а правителството на Австрия – с 1.5 млн. евро. В процес на договаряне са и други дарения, които се очаква да удвоят първоначалната капитализация на фонда.

Фондът предоставя финансиране за инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност в съответствие с приоритетите в националните дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет.

Фондът финансира следните основни типове проекти:
   ·Проекти за повишаване на енергийната ефективност на индустриалните процеси;
   ·Възстановяване и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд във всички сектори: промишленост, търговия, жилищен сектор, както и  общинските сгради. Потребителите на електрическа и топлинна енергия и на природен газ в сгради - етажна собственост, учредили юридически лица - асоциации, по реда на чл. 152 от Закона за енергетиката, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от Фонд "Енергийна ефективност";
   ·Повишаване на енергийната ефективност на инсталациите за производство на топлина, преносната и разпределителната мрежа за топлинна енергия;
   ·Повишаване на енергийната ефективност на общинските дейности (уличното осветление, събирането и оползотворяването на отпадъците и др.).

Изисквания към проектите:
Проектите, които се финансират от Фонд “Енергийна ефективност”, трябва да отговарят на следните критерии:
   ·Най-малко половината от спестяванията на проекта да бъдат от измерими икономии на енергия;
   ·Проектът да прилага известни и проверени технологии за енергийна ефективност;
   ·Проектът да възлиза на стойност между 50 хил. и 2 млн. долара;
   ·Участието на собственика на проекта да възлиза най-малко на 10 % от неговата стойност;
   ·Проектът да има сравнително кратък срок на откупуване  - не повече от пет години.

Условия на финансиране и финансови продукти:
Фонд "Енергийна ефективност" ще предоставя три категории финансови продукти: частични кредитни гаранции, съвместно кредитиране с търговските банки  на проекти за енергийна ефективност и консултантска помощ при разработването на проектите.
   ·Частичните кредитни гаранции се предоставят за период не по-дълъг от пет години и няма да надхвърлят левовата равностойност на 500 хил. долара за всеки отделен проект.
   ·Кредитиране на проекти съвместно с търговските банки. Максималният размер на кредита, предоставен от фонда, ще бъде до 50% от стойността на проекта, когато фондът е водещият кредитор, и до 30% при водещ кредитор търговска банка.
   ·Консултантска помощ при разработването на проектите. Проектите, кандидатстващи за финансиране от ФЕЕ, могат да ползват безплатно консултации от експертите на фонда при разработването  на кандидатурата и при подготовката на документацията.

За контакти:
Фонд за енергийна ефективност в България
ул. Кузман Шапкарев № 4
1000 София
тел.:   (02) 81 000 80
факс:  (02) 81 000 99
http://www.bgeef.com

Надя Георгиева
тел.: (02) 81 000 84
e-mail: georgieva@bgeef.com

Милка Дочева
тел.: (02) 81 000 83
e-mail: docheva@bgeef.com