Новини

28.06.2021,

Габрово се присъедини към Споразумението на кметовете до 2050 г.

По време на Дни на климата и енергията също така бе подписана и декларацията за ангажираност и присъединяване на Община Габрово към новите цели на Европейския съюз за постигане на неутралност на климата до 2050 година, заложени в Парижкото споразумение. Това бе предшествано от решение на Общински съвет – Габрово по време на провело се заседание на 24 юни.

Споразумението на кметовете има за цел да подкрепи и подпомогне местните власти при прилагането на политиките за устойчива енергия и за ограничаване последиците от изменението на климата, предвид факта, че 80% от консумацията на енергия и емисиите на CO2 се свързват с дейностите, осъществявани в градска среда.

Градовете, членуващи в Споразумението на кметовете, се ангажират да подкрепят изпълнението на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове и да приемат общ подход за смекчаване на изменението на климата (намаляване на емисиите на парникови газове), както и за адаптиране към изменението на климата.

Община габрово се присъединява към Споразумението през 2013 година, с решение на Общински съвет, в следствие на което бива разработен План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Габрово (ПДУЕР/SEAP) за периода 2015 – 2020 г. - официално одобрен на 26 март 2015 г.

Постигнатите до момента резултати, съгласно поетите ангажименти от Община Габрово към Споразумението на кметовете и извършената инвентаризация на емисиите на парникови газове на територията на общината, показват спад на емисиите с 23.6% през 2016 г. и с 25.6% през 2018 г. спрямо 2008 година, отчетени в официално публикуваните мониторингови доклади. Общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 до 2020 година е 20 %.

Във връзка с глобалните климатични промени новите по-амбициозни цели в Парижкото споразумение за постигане на неутралност на климата до 2050 година са възприети от Споразумението на кметовете и включват:

  • ускоряване на декарбонизацията в териториалните граници;
     
  • подобряване на възможностите за приспособяване към неизбежното въздействие на изменението на климата;
     
  • осигуряване на достъп на гражданите до сигурна, устойчива и евтина енергия.

    Можете да научите повече за Споразумението тук.