Новини

20.07.2021,

Важни промени в Националния план за възстановяване и устойчивост

На 20 юли бе публикувана версия 1.3 на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Планът включва 8 нови инвестиции (общо 57) и 7 допълнителни реформи (общо 43), в сравнение с версията от м. април. Те са структурирани в четирите досегашни стълба на Плана с променен финансов дял от общия бюджет. Допълнително са предвидени и 10 млн. лв. за хоризонтална техническа помощ. Тя ще обхваща четири основни области на подкрепа за подобряване на капацитета за изпълнение на предвидените проекти и повишаване на обществената осведоменост: (i) комуникация и публичност на Механизма за възстановяване и устойчивост и Националния план за възстановяване и устойчивост; (ii) информационна система за мониторинг и обучения на финалните бенефициенти и ползватели на инструмента за отчитане; (iii) административен капацитет на бенефициентите в областта на обществените поръчки; (iv) одит.

Някои ключови изменения в програмите и мерките в Плана:

 • Програмата за енергийна ефективност в сградният фонд: мерките за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сграден фонд са обособени в два работни пакета, в зависимост от първоначалните енергийни характеристики на жилищните сгради. Пакет 1 обхваща сгради с енергийни класове E, F, G, и предвидено 100% безвъзмездно финансиране, а пакет 2 – сгради с енергиен клас D, и 85% финансиране. Добавя се и условие за допустимост, според което собствениците на сгради представят съответните проучвания за технически, архитектурни и енергийно ефективни аспекти на своята сграда. Планираният ресурс от Плана за мерките в жилищния фонд се намалява с около 200 млн. лв.;
   
 • Програмата за финансиране на единични мерки за енергийна ефективност в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи: от 50 на 60% се увеличава съфинансирането от домакинствата за изграждане на слънчеви системи за битово водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи до 4 kW. Бюджетът на програмата се увеличава значително – от 32 млн. лв. на 240 млн. лв., от които приносът на Механизма за възстановяване е 140 млн. лв.;
   
 • Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление: бюджетът на схемата се намалява драстично от 352 млн. лв. на 62.5 млн. лв.;
   
 • Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации: в мерките се включват и 24 професионални училища. Общият планиран ресурс се завишава с около 75 млн.лв.;
   
 • Изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи в подкрепа на устойчивото възстановяване на общините: Общият планиран ресурс се завишава с 10 млн.лв.;
   
 • Програмата за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж.:  отпадат инвестиции на територията на Столична община, като бюджетът й е редуциран с около 213 млн. лв.;

Общият бюджет на Плана е почти 21 млрд. лв., от които приноса на ЕС (Механизма за възстановяване и устойчивост) е 12.6 млрд. лв., националното съфинансиране е 1.3 млрд. лв., а частното над 6.8 млрд. лв.

Можете да прочетете: