Новини

15.09.2021,

ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България, 5 октомври 2021 г.

Политиките за енергийна ефективност продължават да заемат челно място в експертните дискусии в България в началото на новия период на планиранe, но продължаващата политическа криза забави приемането на ключови планови документи и разработването на финансова рамка, необходима за осъществяване на планираните реформи.

По-специално, Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) все още не е утвърден, като България е една от едва двете държави от ЕС, които още не са представили окончателна версия на ЕК. В качеството си на основен инструмент за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност, той отново е в центъра на вниманието, тъй като, от публикуването на първия проект в края на 2020 г. до днес, след 4 ревизии, инвестиционните проекти за енергийна ефективност все още предизвикват противоречиви мнения и въпроси относно своята устойчивост и практическо приложение.

В светлината на тези актуални въпроси и очакваните трети парламентарни избори в рамките на 2021 г., кръглата маса по проект BeSMART в България ще се стреми да надгради заключенията от предходното събитие, организирано на 19 май 2021 г., което изрично идентифицира необходимостта от осигуряване на приемственост и прозрачност на политиките, с цел укрепване на връзката между амбициозните стратегически цели и непосредствените инвестиционни приоритети и финансови инструменти. Представители на централните и местни власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще обединят усилията си за постигане на общата цел, за да предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на НПВУ и да обсъдят практическите измерения в изпълнението на инвестиционните приоритети, които до голяма степен зависят точно от сътрудничеството между изброените заинтересовани страни. За тази цел ще бъде използван капацитетът на участващите партньори от българска страна – Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камара на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово, като за участие в дискусиите и работните групи ще бъдат поканени и ключови представители на всички страни с отношение към темата. 

Водещи теми:

  • Концепция, реформи и инвестиционни проекти в подкрепа на енергийната ефективност в Националния план за възстановяване и устойчивост
     
  • Обновяване на жилищния сграден фонд (Проект 9a от НПВУ) 
     
  • Обновяване на обществения сграден фонд (Проект 9б на НПВУ)
            
  • Подкрепа за малки инсталации за възобновяема енергия (проект 10 от НПВУ)

Събитието ще се проведе на 05 октомври 2021 г. от 10:30 ч., в комбиниран присъствен и онлайн формат. Можете да се регистрирате за онлайн излъчването на форума тук: https://forms.gle/vkCPUaWqCcvNDVNx7 

С програмата на събитието можете да се запознаете тук.