Новини

17.02.2021,

Влияние на потреблението на електрическа енергия в домакинствата върху товара на електроенергийната система. Аналитичен доклад

Настоящият анализ има за цел да оцени влиянието на дълбокото сградно обновяване и въвеждането на интелигентно управление в сградите върху товаровите графици и пиковите товари на електроенергийната система (ЕЕС). За да бъде постигната тази цел, е направена оценка за възможните енергийни спестявания вследствие на дълбокото сградно обновяване, като са анализирани данни от реални измервания в жилище с висок клас на енергийна ефективност и са сравнени с товаровите профили на жилище с нисък клас на енергийна ефективност и топлофицирано жилище със стандартизиран товаров профил (СТП). Оценен е и ефектът върху разходите на домакинствата при излизане на свободния пазар в зависимост от енергийните характеристики на техните жилища. За оценка на макроравнище е анализиран общият потенциал за намаление на товарите в ЕЕС вследствие дълбокото обновяване на всички нетоплофицираните многофамилни жилищни сгради в страната. Резултатите са потвърдени чрез анализ на наличните статистически данни и очакваните ефекти от прилагането на политики за мащабно обновяване на сградния фонд и въвеждането на интелигентни решения за управление на енергията в сградите. 

С цялото съдържанието на аналитичния доклад на ЕнЕфект можете да се запознаете тук.

Резюме на аналитичния доклад на български език вижте тук

Резюме на аналитичния доклад на английски език вижте тук