Новини

Покана за изразяване на интерес на архитекти и проектанти за участие в дейностите по проект "Знания и умения за енергийна ефективност в сградите"

17.10.2007,
 
Проектът “Изграждане на местен капацитет за насърчаване на енергийната ефективност в жилищните и обществените сгради” се финансира от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие. Неговата крайна цел и да се намалят емисиите на парникови газове, които са резултат от консумацията на енергия в обществени и жилищни сгради и в сгради на хотели и малки и средни предприятия. 
Съществен елемент на проекта е разработването на конкретни пилотни проекти за нови и обновени екологосъобразни сгради с висока енергийна ефективност с възможност за използване на възобновяеми енергийни източници и за свързване със съвременна енергийна инфраструктура. Пилотните сгради ще се разглеждат като елементи на комплексни градски територии с техните функционални и декоративни елементи, за изграждането на които ще се предлагат различни форми на публично-частно сътрудничество и алтернативни методи на финансиране, изграждане, наблюдение и оценяване. Пилотните проекти ще се разпространят като образци сред инвеститори, проектанти и строители и ще се използват за професионално обучение. За разработването на пилотните проекти ще се сформират комплексни колективи от проектанти, водени от архитекти, от които ще се изисква да изготвят вариантни решения, които да отговарят на равнището на нормите за енергийна ефективност и за опазване на околната среда в най-напредналите страни от Европейския съюз. За всеки отделен обект ще се предоставят конкретни задания за проектиране.

За да изразят интерес за участие в проекта се поканват архитекти, които отговарят на следните изисквания:

1.     Да са пълноправни проектанти, членове на Камарата на архитектите в България.
2.     Да имат опит в проектирането на нови и в обновяването на съществуващи екологосъобразни сгради с висока енергийна ефективност.
3.     Да имат опит и реализации в областта на градоустройството и малкия градски дизайн, както и в публично-частните форми на финансиране и изпълнение на подобни проекти.
4.     Да са в състояние да сформират комплексни проектантски колективи с всички необходими специалности, участниците в които да притежават опит в областта на енергийната ефективност и екологосъобразното проектиране и строителство.
5.     Архитекти, които са преминали професионална квалификация за енергийно обследване и за сертифициране на сгради в съответствие с чл. 16, ал. 4, т. 4 (б) от Закона за енергийната ефективност, се ползват с предимство.

Кандидатите трябва да представят следните документи и материали:

1.     Заявление за интерес в свободен текст.
2.     Представяне на дейността на водещата архитектурна фирма и на участниците в комплексния проектантски колектив по основните специалности с акцент върху работата им в областта на енергийната ефективност.
3.     Копия от съдебна и данъчна регистрация на архитектурната фирма, водеща проектантския колектив.
4.     Документи, удостоверяващи наличието на правоспособни проектанти във фирмите по всички специалности.
5.     Допълнителни квалификационни документи (лицензии, удостоверения, сертификати) и референции.
Документите се подават в Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия на адрес: 1164 София, бул. Христо Смирненски № 1, ІІІ етаж на новата сграда, инж. Петър Камбуров – координатор на проекта. Справки и уточняващи въпроси на тел. (02) 963 0723 и 963 1714 или на електронен адрес: pkamburov@eneffect.bg; еneffect@mail.orbitel.bg.

Краен срок за подаване на документите: 17 декември 2007 г.