Новини

Работна среща по проекта "Мониторинг на електропотреблението в сектора на услугите"

14.04.2008,
На 18 април в София ще се състои последната работна среща на представители на партниращите си организации по международния проект “Мониторинг на електропотреблението в сектора на услугите” (EL-TERTIARY), финансиран от програмата на Европейската комисия “Интелигентна енергия за Европа”. Целта на проекта, в който от българска страна участва ЕнЕфект, е да помогне за набавянето на надеждни данни посредством специализирани измервания и емпирични методи, да определи факторите, влияещи на консумацията на електроенергия (напр. техническо оборудване, характерно за даден тип сгради, поведение на потребителите и т.н.) и да идентифицира и препоръча мерки за по-ефективно използване на електроенергията.

В рамките на проекта бяха извършени измервания и анализи на потреблението на електроенергия по групи консуматори в различни типове сгради от сектора на услугите. В България бяха анализирани две училища, три детски градини, два супермаркета, административно-производствена сграда, хотел и общежитие. На основата на резултатите бе създадена международна база данни за консумацията на електроенергия за отделните нужди в съответните типове сгради. Всеки от участниците е използвал свой подход за събирането на данните, на основата на което след задълбочен анализ бе разработена хармонизирана методология за мониторинг и анализи.

На срещата предстои да се разискват препоръки за повишаване на енергийната ефективност в сгради от сектора на услугите. Резултатите от проекта ще бъдат широко разпространени сред собствениците и управителите на сгради, за да им помогнат при вземането на решения за инвестиции в мерки за енергийна ефективност. Проектът ще допринесе за по-успешното прилагане на политиката и съответните директиви на ЕС за подобряване на енергийната ефективност на сградите и намаляване на емисиите на въглероден диоксид.