EuroPHit

EuroPHit

Реконструкции за енергийна революция, стъпка по стъпка

Защо трябва да поставяме акцента върху енергийната ефективност всеки път, когато извършваме реконструкция?

Проектът “EuroPHit”, координиран от Институт „Пасивна къща” (Дармщат, Германия), цели да повиши значително качеството и енергийната ефективност на един от най-разпространените типове строителни мерки – сградна реконструкция, извършвана стъпка по стъпка в течение на години. Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект бе един от основните инициатори и главна движеща сили в разработването на концепцията, като в работата по проекта са привлечени още Община Габрово, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Като водещ резултат за България е заложено обновяването на сградите на основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“ в Габрово според стандарта EnerPHit, разработен от Институт „Пасивна къща” специално за проекти с цел енергийно ефективни сградни реконструкции. 

Със стандарта “EnerPHit” като цел и принципите на пасивната къща като основа, проектът “EuroPHit” прилага знанията за цялостни енергийни реконструкции на изключително силен консорциум, обхващащ представители на 12 държави, обхващащи всички климатични области на Европа. 

Ключовите резултати от проекта на европейско равнище включват разработването на:

  • Критерии и схема за сертифициране на реконструкции, целящи постигането на стандарта “EnerPHit” в течение на определен брой години;
  • Финансови модели и пазарни стимули, приложими за реконструкциите стъпка по стъпка
  • Концепции и научни препоръки за разработване на подходящи продукти с висока ефективност; 
  • Специфичен метод за изчисляване на енергийния баланс при продължителни реконструкции;
  • Учебни материали и обучения с фокус върху специфичните нужди на реконструкцията стъпка по стъпка.

Най-новите изследвания на метода на реконструкциите стъпка по стъпка ще бъде приложено в пилотни сгради от различен тип, включени в проекта. Именно те ще покажат пътя към повишаване на качеството и енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд в Европа. 

Проектът е съфинансиран от Програма Интелигентна енергия Европа на Европейската комисия.

С мисъл за бъдещето

Ако ни предстои да обновяваме една сграда, неизменно сме изправени пред един изключително важен въпрос: Избрах ли най-добрият вариант в дългосрочен план? Ще се окаже ли, че след  5, 10 или 15 години трябва да отново да обновявам собствената си реконструкция?

Всяка реконструкция е насочена към удължаване на живота на сградата. При извършването ? трябва да се обръща сериозно внимание върху качествата на конструкцията на сградата след намесата, осигурявания комфорт и бъдещото потребление на енергия . За щастие тези аспекти са тясно свързани. През последните две десетилетия това бе доказано чрез десетките хиляди сгради, изградени по стандарта “Пасивна къща” – водещият международен стандарт за изключително висока енергийна ефективност в сградите.


|


Реконструкциите според принципите на “Пасивна къща” са възможни чрез спазване на стандарта “EnerPHit”. Достигането на критериите на “EnerPHit” при обновяването ще гарантира, че заложените в проекта консумация на енергия и качество ще бъдат защитени в бъдеще.

Стъпка по стъпка?

Реновациите изискват време и ресурси, поради което те обикновено се извършват само когато е абсолютно необходимо. След изолиране и ремонт на фасадата, тя ще се запази в този си вид -  за добро или за лошо - през следващите 30 до 50 години. В същото време енергийно ефективните мерки за всяка част от сградата са винаги по-оправдани, когато тази част вече има належаща нужда от обновяване. 

Всяка част на сградата обаче има собствен жизнен цикъл. Докато фасадата може да се е напукала, покривните керемиди могат все още да са в отлично състояние. Може отоплителната система да е остаряла, но да трябват още 20 години преди да е необходима подмяна на прозорците. 

Обновяване „стъпка по стъпка” означава подмяна на даден компонент или система с нови, отговарящи на изискванията на стандарта „EnerPHit”, по начин, който позволява безпроблемна подмяна на другите компоненти и системи на сградата след време. Обновяване „стъпка по стъпка” може да означава и поетапно обновяване на фасадите и покрива, но според цялостен проект, при чието крайно изпълнение сградата да покрива критериите на стандарта. По този начин, спестяванията от всеки етап на обновяване могат дори да финансират частично или напълно следващата стъпка. Разбира се, възможностите за всяка сграда са много, а за тяхно оптимално оползотворяване е необходима съвместната работа на интердисциплинарен екип според принципите на интегрираното проектиране – нещо, което далеч не е честно срещана практика в България и в Европа. Това всъщност е и основната идея и предизвикателство пред проекта EuroPHit: разработване на модели за интегрирано проектиране, финансиране и изпълнение на цялостни сградни обновявания, по начин, който да осигури максималното оползотворяване на потенциала за енергийни спестявания в сградите - дори и в ситуация на недостиг на финансови средства. 

Когато се налага обновяване на част от сградата, направете го с мисъл за енергийната ефективност. Не пропускайте шанса да направите всичко както трябва от самото начало до края - стъпка по стъпка! 

Възвръщаемост на инвестицията

Хората често правят грешката да избират само според стойността на началната инвестиция между различни мерки, например между енергийно ефективни и стандартни прозорци или между различни дебелини изолация.

Мерките с по-високо качество, гарантиращи по-добра енергийна ефективност, обикновено струват повече от бързите и лесни приспособления. Това опростено изчисление е подвеждащо. По-реалистично е да се сравняват цената на всяка мярка на година на кв.м. със стойността на спестената енергията на година на кв.м., за целия жизнен цикъл на дадената мярка. Този метод разкрива неоспоримата истина: в повечето ситуации парите, спестени от разходи за енергия, далеч надхвърлят разходите за изпълнение на мярката на година и кв.м, като това включва и разходите за взетите за финансиране на проекта заеми! Колкото по-добро е качеството и по-висока ефективността на мярката, толкова по-драстичен е ефектът, поради което изборът да бъде приложен стандарта “EnerPHit” още от самото начало често е най-разумното решение. Резултатът от изпълнението на мерки за обновяване, при които енергийната ефективност е приоритет, е: сигурна, необлагаема годишна възвръщаемост на инвестицията за жизнения цикъл на подменения компонент – често 30 до 50 години! Трудно бихте намерили банка или борса, която би ви гарантирала подобна възвращаемост.

Цялостната енергийно ефективна реновация носи не само добри доходи, но и прави целесъобразно използването на ВЕИ: ефективните сгради могат с по-малко да постигнат повече. Инсталирането на системи за ВЕИ на ограничената достъпна повърхност често е достатъчно да осигури вече неголямото количество енергия, необходимо за постигане на максимален комфорт на обитаване на сградата.

Разумен подход към обновяването

Твърде често реновациите се извършват набързо, по примитивен нискокачествен начин, като  сляпо се следва принципът „защото така се прави“. И все пак, когато извършваме реконструкция, ние не само подобряване естетическия вид и намаляваме енергийните загуби – ние пряко засягаме и баланса на влагата в сградата, въздушния поток, температурата на повърхностите и още много други неща.

Особено важно при цялостните реконструкции е да не бъде нарушена сградната обвивка чрез непремерени действия, необмислени от гледна точка на пълния проект. Важно да има ясен план за действие, особено ако стъпките ще се правят през дълги периоди от време. Подобряването на въздухонепроницаемостта, например, без да се вземат под внимание изолацията и вентилацията, може да доведе до проблеми с влагата, които иначе биха могли да бъдат избегнати. За това общият план трябва да определи типа, качеството и реда, по който да бъдат изпълнявани мерките.

Когато правите реконструкциите стъпка по стъпка, в съответствие с добре обмислен план, вие имате гаранция, че следващите стъпки няма да се компрометират вече направените. Резултатът от такава реконструкция е сграда с гарантирано бъдеще, комфортна и устойчива с постоянни ниски оперативни разходи.

Брошурата на проекта можете да видите тук
Бюлетин на проекта
Проекти