SPP Regions

SPP Regions

Устойчиви обществени поръчки

SPP Regions насърчава създаването и разширяването на 7 европейски регионални мрежи на общини, които работят заедно за устойчиви обществени поръчки (SPP) и иновативни обществени поръчки (PPI).

8d2380a5af4a8e22ed1ebc219724fb2a.jpg

Мрежите са насочени към пряко сътрудничество в дейностите по обществените поръчки за еко иновативни решения, изграждане на капацитет и обмен на опит и знания. Обществените поръчки, осъществени в рамките на проекта, ще постигнат спестявания от 54,3 GWh/год. първична енергия и производство на 45 GWh/год. енергия от възобновяеми източници. Фокусът на тези поръчки ще бъде в следните области:

 • използване на енергия в обществени сгради;
 • превозни средства и транспорт;
 • доставка на храна и кетъринг.

Резултати от проекта

Проектът също цели да насърчи работата в мрежа и обмена на знания и опит на европейско равнище чрез разширяване на Европейската мрежа за устойчиви поръчки Procura+.
По време на изпълнението на проекта ще бъдат разработени редица доклади, насоки, ръководства и други инструменти за публичните органи, които се интересуват от SPP и PPI:

 • шест доклада за съществуващите SPP и PPI мрежи;
 • актуализирано ръководство Procura+, като част от Европейската мрежа за устойчиви поръчки;
 • доклади за опита на регионалните мрежи;
 • доклади за настоящето състояние на оценката на пазарната ангажираност; стойността в жизнения цикъл; изходните спецификации, обвързани с резултатите и циркулярните поръчки;
 • три инструмента за изчисляване на спестените енергия и емисии на CO2;
 • 42 еко иновативни добри практики;
 • видео „Как да осъществим успешни SPP и PPI процедури?“

Проектът ще разшири своя обхват до 10 нови региона, желаещи да подобрят своите SPP и PPI дейности чрез работа в мрежи с други подобни региони. 

В рамките на проекта SPP Regions се създаде Българската мрежа за устойчиви и иновативни обществени поръчки, като част от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Тя ще следва най-добрите примери и опита на вече съществуващите мрежи за устойчиви и иновативни обществени поръчки в Европа. Мисията на българската мрежа е да изгради обща култура в своите членове в областта на устойчивото развитие чрез разработването и прилагането на иновативни устойчиви обществени процедури. 

На 14 октомври 2015 г. в Габрово се проведе учредителната среща на мрежата, членове на която в момента са 15 общини и една общинска енергийна агенция. Мрежата за устойчиви и иновативни обществени поръчки е отворена към всички български общини, желаещи да се включат и да ползват резултатите и услугите, предлагани от проекта. 

Защо да създадете регионална мрежа за УОП?

Регионалните мрежи са жизненоважни за успешната и устойчива стратегия за обществени поръчки, тъй като те ви дават възможност да:

 • Демонстрирате ангажимента си за устойчивост.
 • Се поучите от опита на други регионални мрежи.
 • Развиете местната си база за доставки.
 • Увеличите влиянието си чрез ангажиране на пазара.
 • Използвайте съвместни поръчки, за да се възползвате от икономии от мащаба.


Какво предлагат SPP Regions?

1.    Подкрепа за развитието на вашата мрежа.
2.    Подпомагане при изготвяне на устойчиви тръжни процедури.
3.    Достъп до специализирани обучения и уеб-семинари.
4.    Насърчаване от съществуващи мрежи за УОП.